Ekonomska politika za 2010. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
115/09
15.12.2009

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 183. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Ekonomske politike Republike Srpske za 2010. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadest drugoj posebnoj sjednici održanoj 15. decembra 2009. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2010. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2010. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1783/09

Datum: 15. decembar 2009. godine

Broj službenog glasnika: 115/09