Ekonomska politika za 2011. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
1/11
22.12.2010

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 183. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Prijedloga ekonomske politike Republike Srpske za 2011. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2010. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2011. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1644/10

Datum: 22. decembar 2010. godine

Broj službenog glasnika: 1/11