Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. - 31.12.2019. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
122/20
02.12.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj redovnoj sjednici održanoj 2. decembra 2020. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine

 

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine.

 

II

 

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1056/20                                                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 2. decembar 2020. godine                                                                                 NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                       Nedeljko Čubrilović