Z A K LJ U Č A K o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2022. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
56/23
27.06.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), u vezi sa članom 46. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj redovnoj sjednici, održanoj 15. juna 2023. godine, donijela je

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju

Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2022. godine

 

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2022. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-651/23                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 15. jun 2023. godine                                         NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                     Dr Nenad Stevandić