Zaključak ,broj 01-35/04

Verzija za štampanjePDF верзија
12/04
23.01.2004

Zaključak ,broj 01-35/04

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj sjednici, održanoj 23. januara 2004. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da Vlada Republike Srpske i Direkcija za privatizaciju Republike Srpske nisu sprovele Zaključak Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01-1117/03, od 23.12.2003. godine, tačka 2.3. sa 12. redovne sjednice o jednomjesečnom moratoriju na privatizaciju strateških preduzeća.
  2. Shvatajući ovo kao ozbiljan presedan u odnosima i odgovornosti Vlade Republike Srpske, uvažavajući stepen do sada provedenih aktivnosti u cilju privatizacije preduzeća ''Banjalučka pivara'' a.d. Banja Luka, Narodna skupština Republike Srpske smatra da bi obustavljanje privatizacionog procesa koji je u toku proizvelo formalno-pravne i materijalne štete.
  3. S obzirom na to, Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske, da joj prije konačne odluke o prodaji državnog kapitala u ovom strateškom preduzeću, dostavi detaljnu informaciju o provedenom toku privatizacije, kako bi Narodna skupština Republike Srpske o tome dala svoje mišljenje.
  4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj službenog glasnika: 12/04