Zaključak nakon razmatranja Informacije Vlade RS i nadležnih ministarstava o posljednjim događajima u vezi zloupotrebe uvoza sirovina koje se mogu koristiti za proizvodnju sintetičke droge

Verzija za štampanjePDF верзија
14/04
30.01.2004

Zaključak nakon razmatranja Informacije Vlade RS i nadležnih ministarstava o posljednjim događajima u vezi zloupotrebe uvoza sirovina koje se mogu koristiti za proizvodnju sintetičke droge

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i člana 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), a nakon razmatranja Infromacije Vlade Republike Srpske i nadležnih ministarstava o posljednjim događajima u vezi zloupotrebe uvoza sirovina koje se mogu koristiti za proizvodnju sintetičke droge, Narodna skupština Republike Srpske na Dvanaestoj posebnoj sjednici, održanoj 30. januara 2004. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

 1. Narodna skupština Republike Srpske je upoznata sa aktivnostima koje Vlada Republike Srpske i nadležna ministarstva preduzimaju u vezi sa zloupotrebom uvoza sirovina koje se mogu koristiti za proizvodnju sintetičke droge.
  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva u vezi sa ovim, potpunu i energičnu istragu i hitno postupanje svih nadležnih, kontrolnih i sudskih organa, kako bi se efikasno i trajno otklonile sve štete koje su ovim nanijete građanima Republike Srpske, političkoj i ekonomskoj stabilnosti i međunarodnom ugledu Republike Srpske.
  2. Narodna skupština Republike Srpske traži da Vlada Republike Srpske jasno stavi do znanja međunarodnoj i domaćoj javnosti da su vlasti Republike Srpske na svim nivoima iskreno i kontinuirano opredijeljene da budu dio internacionalnog fronta borbe protiv proizvodnje, krijumčarenja i distribucije droge, koja je međunarodno zlo okrenuto prije svega protiv zdravlja i budućnosti omladine i ekonomskog prosperiteta ove zemlje.
  3. Narodna skupština Republike Srpske upoznajući se sa do sada preduzetim mjerama i aktivnostima nadležnih organa i ukazujući na propuste i odgovornost tokom sprovođenja ovih mjera, traži da što prije, uključujući i preko Odbora za praćenje i kontrolu rada organa i institucija u oblasti odbrane i unutrašnjih poslova, bude detaljno obaviještena o toku i rezultatima istrage i radnjama koje preduzimaju tužilaštvo i sudski organi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u ovom konkretnom slučaju.
  4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

  Broj službenog glasnika: 14/04