Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
88/19
10.10.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182, 187. st. 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 10. oktobra 2019. godine, donijela je sljedeći

 

 

Zaključak

o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-989/19                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 10. oktobar 2019. godine                            NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                      Nedeljko Čubrilović