Zaključke u vezi Izvještaja Administrativne komisije o realizaciji Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02/1-021-130/15 od 5. februara 2015. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
93/15
29.10.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Sedmoj sjednici, održanoj 29. oktobra 2015. godine, donijela je sljedeće 

Z A K L J U Č K E

u vezi Izvještaja Administrativne komisije

o realizaciji Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske,

broj: 02/1-021-130/15 od 5. februara 2015. godine

 

  1. Administrativna komisija Narodne skupštine Republike Srpske pokreće inicijativu za izmjenu člana 58. stav (1) alineja 5. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11)  i isti bi glasio:

 

“donosi propise o naknadama i drugim primanjima narodnih poslanika kao i narodnih poslanika kojima je istekao mandat.“

 

  1. Zadužuje  se Vlada Republike Srpske da u roku od 90 dana Narodnoj skupštini Republike Srpske predloži zakonska rješenja koja će na transparentan način regulisati oblast naknada i drugih primanja svih funkcionera koje bira ili imenuje Narodna skupština, osim onih koji naknade i druga primanja ostvaruju iz Budžeta Bosne i Hercegovine.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-1328/15                                                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 29. oktobar 2015. godine                                                              NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                                    Nedeljko Čubrilović