Administrativna komisija

Rad komisije određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 57.

Ad­mi­ni­stra­tiv­na ko­mi­si­ja ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va, ko­ji se bi­ra­ju iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni.

Član 58.

Ad­mi­ni­stra­tiv­na ko­mi­si­ja:

 • od­lu­ču­je o ma­te­ri­jal­nim i dru­gim uslo­vi­ma za rad Na­rod­ne skup­šti­ne Re­pu­bli­ke Srp­ske;
 • utvr­đu­je pri­je­dlog za obez­bje­đe­nje sred­sta­va u bu­dže­tu za rad Na­rod­ne skup­šti­ne Re­pu­bli­ke Srp­ske, na pri­je­dlog ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Na­rod­ne skup­šti­ne;
 • raz­ma­tra na­crt i pri­je­dlog bu­dže­ta u di­je­lu sred­sta­va pred­vi­đe­nih za rad Na­rod­ne skup­šti­ne Re­pu­bli­ke Srp­ske;
 • pri­pre­ma i pred­la­že pro­pi­se ko­ji­ma se utvr­đu­ju pi­ta­nja ostva­ri­va­nja pra­va i du­žno­sti po­sla­ni­ka;
 • dono­si pro­pi­se o na­kna­da­ma i dru­gim pri­ma­nji­ma na­rod­nih po­sla­ni­ka i funk­ci­o­ne­ra ko­je bi­ra ili ime­nu­je Na­rod­na skup­šti­na, kao i funk­ci­o­ne­ra ko­ji­ma je pre­sta­la funk­ci­ja;
 • oba­vlja po­slo­ve u ve­zi sa obez­bje­đe­njem slu­žbe­nih sta­no­va za po­tre­be na­rod­nih po­sla­ni­ka i funk­ci­o­ne­ra, ras­po­la­že tim sta­no­vi­ma, od­lu­ču­je o nji­ho­vom do­dje­lji­va­nju na ko­ri­šće­nje, za­mje­ni i jed­no­krat­nom pre­no­su pra­va ko­ri­šće­nja u skla­du sa za­ko­nom;
 • dono­si po­je­di­nač­ne ak­te o sta­tu­snim pi­ta­nji­ma na­rod­nih po­sla­ni­ka i funk­ci­o­ne­ra, a ko­je bi­ra i ime­nu­je Na­rod­na skup­šti­na, ako za­ko­nom ni­je dru­ga­či­je od­re­đe­no;
 • odlu­ču­je o pri­vre­me­nom smje­šta­ju funk­ci­o­ne­ra ko­je bi­ra ili ime­nu­je Na­rod­na skup­šti­na;
 • usvaja go­di­šnji plan jav­nih na­bav­ki ro­be, vr­še­nja uslu­ga i iz­vo­đe­nja ra­do­va u Na­rod­noj skup­šti­ni Re­pu­bli­ke Srp­ske;
 • do­no­si pro­pi­se o ras­po­dje­li sred­sta­va za rad po­sla­nič­kih klu­bo­va i po­sla­nič­kih gru­pa;
 • dono­si pro­pi­se o na­kna­da­ma za rad spolj­nih čla­no­va u rad­nim ti­je­li­ma;
 • do­no­si pro­pi­se o sa­dr­ža­ju, ob­li­ku i na­či­nu vo­đe­nja evi­den­ci­ja po­sla­nič­kih le­gi­ti­ma­ci­ja;
 • do­no­si od­lu­ke o nov­ča­nim ka­zna­ma na­rod­nim po­sla­ni­ci­ma na­kon iz­re­če­nih mje­ra iz čla­na 169. ovog po­slov­ni­ka,
 • daje sa­gla­snost na ak­te slu­žbe dru­gih or­ga­na ka­da je za­ko­nom pred­vi­đe­no da na te ak­te sa­gla­snost da­je rad­no tije­lo Na­rod­ne skup­šti­ne i ra­di dru­ge po­slo­ve pred­vi­đe­ne dru­gim pro­pi­som;
 • obavlja i dru­ge po­slo­ve iz nad­le­žno­sti Na­rod­ne skup­šti­ne ka­da to za­tra­ži Na­rod­na skup­šti­na.

Članovi komisije:

 • Slavko Gligorić, predsjednik
 • Milan Tubin, zamjenik predsjednika
 • Radovan Vuković, član
 • Perica Bundalo, član
 • Krsto Jandrić, član
 • Kostadin Vasić, član
 • Spomenka Stevanović, član
 • Edin Ramić, član

Kontakt: