Narodni poslanik Aco Stanišić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Aco Stanišić, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Drugoj redovnoj sjednici, 14. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

            U Sarajevsko-romanijskoj regiji ponovo je aktuelizovana inicijativa o pokretanju mini-mljekare, kojom se planira osnivanje akcionarskog društva u koje bi bila uključena lokalna udruženja mljekara, zainteresovani ulagači iz privatnog sektora, Grad Istočno Sarajevo i opštine iz kojih su udruženja mljekara ove regije.

            Da li resorno nadležno ministarstvo ima mogućnosti da se uključi u realizaciju ove inicijative, koji su to mehanizmi i podsticaji koje mljekari u ovom procesu mogu očekivati – kako u smislu proizvodnje i plasmana tako i kreiranja romanijskog brenda? Takođe, da li privrednici mogu očekivati posjetu ministra i njegovih saradnika kako bi predstavili svoju ideju, te dobili neophodnu stručnu pomoć u ovom procesu?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.3-011-83/23

Datum:

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Aco Stanišić, Klub poslanika DEMOS, na 2. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 14, 15. i 16. marta 2023. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„U Sarajevsko- romanijskoj regiji ponovo je aktuelizovana inicijativa o pokretanju mini mljekare, kojom se planira osnivanje akcionarskog društva u koje bi bila uključena lokalna udruženja mljekara, zainteresovani ulagači iz privatnog sektora. Grad Istočnio Sarajevo i opštine iz kojih su udruženja mnjekara ove regije.

Da li resorno nadležno ministarstvo ima mogućnosti da se uključi u realizaciju ove inicijative, koji su to mehanizmi i podsticaji na koje mljekari u ovom procesu mogu očekivati – kako u smislu proizvodnje i plasmana tako i kreiranja romanijskog brenda? Takođe, da li privrednici mogu očekivati posjetu ministra i njegovim saradnika, kako bi predstavili svoju ideju, te dobili neophodnu stručnu pomoć u ovom procesu?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i čl. 244 i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

           

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je sa posjetom ministra Dr Save Minića sa saradnicima opštini Sokolac  već upoznato sa inicijativom o pokretanju mini mljekare u kojoj bi proizvođači mlijeka mogli vršiti preradu svježeg sirovog mlijeka.

 Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2023. godinu, resorno ministarstvo je kreiralo niz  podsticajnih mjera kao podršku tekućoj proizvodnji – smjer proizvodnja mlijeka:

  1. premija za proizvedeno i prodato mlijeko, 0,25 KM po litri,
  2. premija za muzno grlo – kravu, do 500 KM po  prijavljenom muznom grlu,
  3. premija za uzgoj kvalitetno priplodnih junica, do 500 KM po uzgojenoj junici,
  4. regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,75 KM/litru,
  5. podrška sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje, u iznosu do 50% iznosa osiguranja
  6. podsticajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 40%, odnosno 50% (10% dodatno ukoliko se gazinstov nalazi na preko 600 m nadmorske visine, lice mlađe ispod 40. godina i ako je žensko lice nosilac poljoprivrednog gazdinstva) od vrijednosti investicije (mjera podrške nabavke junica mliječnih rasa, mehanizacija u poljoprivredi – traktor i kombajn, priključci za mehanizaciju  investicije u izgradnju objekata u stočarstvu- za muzne krave minimalnog kapaciteta 10 grla, oprema za govedarske farme ( laktofrizi,  sistemi za mužu , ležišta, pojilice, skreperi, separatori, boksovi za telad (grupni ii pojedinačni) itd,  kao i nabavka muznih robota.
  7. investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda  - proizvodno-tehnološka oprema za prehrambenu industriju i izgradnja novih objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

 

Važno je napomenuti da su finansijski limiti u skladu sa objavljenim javnim pozivom i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini  (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 20/23) sljedeći:

1) 50.000 KM za nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva,

2) 100.000 KM za komercijalna poljoprivredna gazdinstva,

3) 200.000 KM za pravna lica i samostalne preduzetnike.

 

Dalje, što se tiče brendiranja romanisjkih proizvoda još 2005. godine pokrenuta je inicijativa za zaštitu imena Romanijskog, dimljenog skorupa kajmaka koji je priznat u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH i nalazi se kao jedan od tri proizvoda iz BiH na listi Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Oblast zaštite prehrambenih proizvoda oznakama porijekla, oznakama geografskog porijekla i oznakama garantovano tradicionalnog specijaliteta u Bosni i Hercegovini uređena je: Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18). Postupak za registraciju oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za bezbjednost hrane BiH, a isti sprovodi Komisija za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Pored učešća u pomenutoj Komisiji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, u sklopu mjere podrške ruralnom razvoju, daje podsticajna sredstva za izradu elaborata ili specifikacije proizvoda neophodne za registraciju oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i garantovano tradicionalnog specijaliteta u iznosu u visini do 50% od investiranih sredstava, koja ne mogu biti veća od   10.000 KM po korisniku.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podržava svaki vid inicijative pokretanja investicija u sektor poljoprivrede uz podršku kroz podsticajne mjere kao i stručnu, odnsono logističku stručnu pomoć svih službenika zaduženih za ovaj vid proizvodnje.

 

 

                                                                                                 M  I  N  I  S  T  A  R

 

                                                                                                                                     Dr Savo Minić

 

 

 

14.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11