Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Ne znam da li ste upoznati sa načinom kako se polažu primjeni ispiti na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

Da li znate da se u roku tih sat vremena odlučje o sudbini mladih ljudi na rezultatima tih primjenih ispita, da je potupno u drugom planu njihov uspjeh u srednjoj školi, čak i oni koji su vukovci i odlični đaci u srednjoj Medicisnkoj školi?

Da li znate kako se zavrašvaju ti postupci i kako se prave spiskovi onih koji su primljeni i kako studenti koji su završili, budući studenti, a nekadašnji srednjoškolci koji su bili vukovci, moraju zbog veza, namještanja, policitičkih uticaja da idu na samofinansiranje i da onda potpisuju ugovore sa Medicinskim fakultetom, recimo za opšti smjer na 4000 maraka?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-346/18

Datum: 27.07.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

     Narodni poslanik Adam Šukalo je na 25. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 19. juna 2018. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

    „Ne znam da li ste upoznati sa načinom kako se polažu prijemni ispiti na Medicinskom fakultetu u Banja Luci? Da li znate da se u roku tih sat vremena odlučuje o sudbini mladih ljudi na rezultatima tih prijemnih ispita, da je potpuno u drugom planu njihov uspjeh u srednjoj školi, čak i oni koju su vukovci i odlični đaci u srednjoj medicinskoj školi? Da li znate kako se završavaju ti postupci i kako se prave spiskovi onih koji su primljeni i kako studenti koji su završili, budući studenti, a nekadašnji srednjoškolci koji su bili vukovci, moraju zbog veza, namještanja, političkih uticaja da idu na samofinansiranje i onda potpisuju ugovore sa Medicinskim fakultetom, recimo opšti smjer na 4.000 KM? “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

       U skladu sa članom 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18) visokoškolska ustanova utvrđuje kriterijume i način na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis, uzimajući u obzir: uspjeh u prethodnom obrazovanju, vrstu prethodnog obrazovanja, rezultate postignute na prijemnom ispitu, rezultate postignute na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti i druge rezultate značajne za upis kandidata. Kandidat za upis na studije prvog ciklusa polaže prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Redoslijed kandidata za upis na studije prvog ciklusa utvrđuje se na osnovu propisanih kriterijuma iz ovog člana, na način i u postupku predviđenim opštim aktom visokoškolske ustanove i konkursom.

       Članom 62. Zakona o visokom obrazovanju je propisano da upravni odbor visokoškolske ustanove utvrđuje visinu školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane. Članom 138 Zakona o visokom obrazovanju je propisano da je školarina na javnim visokoškolskim ustanovama iznos novčanih sredstava kojima sufinansirajući student učestvuje u sufinansiranju ukupnih troškova njegovog studija

na javnoj visokoškolskoj ustanovi, a samofinansirajući student učestvuje u finansiranju ukupnih troškova njegovog studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi. Ministarstvo predlaže Vladi visinu školarine za studijske programe na prvom i drugom ciklusu studija, na javnim visokoškolskim ustanovama, za studente čije se školovanje sufinansira iz budžeta.

       U skladu sa gore navedenim visokoškolska ustanova, odnosno fakultet univerziteta, prilikom upisa studenata na studijske programe obavezno uzimaju u obzir uspjeh u prethodnom školovanju i rezultate prijemnog ispita, na način i u postupku koji je propisan internim aktom. Imajući u vidu ukupne troškove studija upravni odbor univerziteta donosi odluku o visini školarine za studente koji sami finansiraju svoje školovanje, na osnovu čega studenti potpisuju ugovor sa univerzitetom.

 

 

                             M I N I S T A R

                                                                                                                     

        dr Dane Malešević

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9