Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 20. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               S obzirom da rad Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske, odnosno Policijske akademije Banja Luka, prilikom provođenja konkursne procedure za upis kadeta XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedinicu za osnovnu obuku Policijske akademije Banja Luka  nije bio transparentan, zahtijevamo da nam u pisanoj formi dostavite rang listu sa imenima svih upisanih kadeta ove klase.

ODGOVOR:

Broj:

Dana:                                                                

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS, na četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 20. oktobra. 2016. godine je postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„S obzirom da rad Uprave za policijsko obrazovanje MUP Republike Srpske, odnosno Policijske akademije Banja Luka, prilikom provođenja konkursne procedure za upis kadeta XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedinicu za osnovnu obuku Policijske akademije Banja Luka nije bio transparentan, zahtjevamo da nam u pisanoj formi dostavite rang listu sa imenima svih upisanih kadeta ove klase“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i člana 264. Poslovnika Narodne skupštine  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

               U skladu sa Odlukom o utvrđivanju konačnog broja kadeta XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka broj: S/M-611.2-1/16 od 29.07.2016. godine, kojom je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske utvrdio broj kadeta koji se primaju u XVIII klasu, a to je 131 (stotinu trideset i jedan), a u kontekstu postavljenog poslaničkog pitanja, rang listu  primljenih kadeta u XVIII klasu policijske obuke, koja podrazumijeva lične podatke o kadetima, ovo Ministarstvo ne može dostaviti, jer kadeti nisu saglasni da se njihovi lični podaci dostavljaju i služe za bilo kakve političke svrhe, s obzirom da njihov budući poziv traži nepristrasne i profesionalne policajce u službi svih građana Republike Srpske.

               U prilog navedenom, ističemo da je Zakonom o zaštiti ličnih podataka propisano da se lični podaci ne mogu otkrivati trećoj strani ako nosilac podataka ne odobri davanje ličnih podataka, osim ako to nije u javnom interesu a i u tom slučaju zahtjev mora sadržati svrhu i pravni osnov te ne smije biti suprotan principima obrade ličnih podataka (zakonitost tj. jasna zakonska obaveza, pravičnost, preciznost, isključivo obrada podataka u mjeri i obimu koji su u skladu sa svrhom i dr.). U konkretnom slučaju, s obzirom da saglasnost nosioca podataka nije postignuta, a pri tom uzimajući u obzir na jednoj strani iskazan interes pojedinca i njegovo pravo na privatnost, a na drugoj interes koji nije dokazan, to se zahtjevu sadržanom u poslaničkom pitanju ne može udovoljiti.  

Napominjemo da smo u odgovoru na prethodno poslaničko pitanje narodnog poslanika Adama Šukala detaljno obrazložili način i postupak prijema u XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka, pravni osnov, te kriterijume i broj upisanih kadeta.

 

       MINISTAR

Mr Dragan Lukač

 

 

20.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9