Narodni poslanik Draško Stanivuković Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je na između dva nastavka Desete sjednice 19. juna 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE

               Mještani u banjalučkom naselju Šargovac, Drakulićka ulica, koji žive u boračkim zgradama i zgradama za izbjeglice i raseljena lica, imaju problem sa knjiženjem imovine i stanova u kojima žive.

               Da li je nadležno Ministarstvo upoznato sa situacijom oko boračkih i izbjegličkih stanova i kuća u ovom dijelu Grada?

               Da li je u planu rješavanje imovinskih odnosa od strane nadležnog Ministarstva?

ODGOVOR:

Broj: 26.

Dana,

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP između dva nastavka Desete   sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 19. juna  2020. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

“Mještani u banjalučkom naselju Šargovac,Drakulićeva ulica koji žive u boračkim zgradama za izbjeglice i raseljena lica,imaju problem sa knjiženjem imovine u stanovima u kojima žive.

Da li je nadležno Ministarstvo upoznato sa situacijom oko boračkih i izbjegličkih stanova i kuća u ovom djelu Grada?

Da li je u pitanju rješavanje imovinskih odnosa od strane nadležnog Ministarstva?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br.10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 31/11 ),  dajemo sljedeći

                                                          O D G O V O R                                                                            

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije koji je preuzeo sve poslove bivšeg Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u decembru 2018. godine je upoznat sa problematikom korisnika u banjalučkom vaselju Šargovac i na postavljeno poslaničko pitanje daje slijedeći odgovor:

Grad Banja Luka je dana 16.01.2018.godine,putem Pravobranilaštva Republike Srpske,Sjedište zamjenika Banja Luka podnio Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove,Područna jedinica Banja Luka zahtjev za upis prava svojine u korist Grada Banja Luka na nepokretnostima upisanim u pisani zk.ul.broj.103.k.o.Šargovac,sve u skladu sa članom 326,a u vezi sa članom 324.Zakona o stvarnim pravima(„Službeni glasnik Republike Srpske broj: 124/08,58/09,95/11,60/15 i 18/16). Dana 25.03.2020. godine Pravobranilaštvo Republike Srpske,Sjedište zamjenika Banja Luka zaprimilo je djelomično rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne  poslove, Područna jedinica Banja Luka broj: 21.11/476-7/18 od 03.03.2020.godine.Ostale informacije vezane za konkretan predmet se mogu dobiti od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                    v.d.   D I R E K T O R

 

                                           Dr Marko Aćić

 

 

 

 

 

19.06.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10