Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 18. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                Da li su  upripremi izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 08.030/052-7674/19

Datum, 02.10.2019.godine

                                  

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

B A NJ A   L U K A

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, -

                    Narodni poslanik Dragan Galić, poslanik Kluba poslanika PDP-a ,  na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 18.septembra  2019. godine,  postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

                    „ Da li su u pripremi izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske ?“

                    U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11i 34/17 ), dajemo slijedeći

O D G O V O R

Osnovni tekst Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske koji je  bio u primjeni od 2010.godine („Službeni glasnik Republike Srpske broj 12/10 ) pretrpio je tri izmjene i dopune i to 2011, 2013. i 2016.godine  ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 117/11, 98/13 i 44/16 ).

U skladu sa Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/18) i Vlade Republike Srpske za 2018. godine donešen je novi  Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18 ).

Potreba za izradu ovog zakona sadržana je, između ostalog, zbog usklađivanja dosadašnjeg sistema izvršenja krivičnih sankcija sa novim krivičnim i prekršajnim zakonodavstvom Republike Srpske, otklanjanja izvjesnih poteškoća i nejasnoća u realizaciji ranijih zakonskih rješenja, primjena pozitivnih iskustava stečenih u penološkoj praksi koje je bilo neophodno ugraditi u zakonske okvire ali i usklađivanja sa ratifikovanim i relevantnim međunarodnim aktima, prvenstveno sa Standardnim minimalnim pravilima UN-a o postupanju sa zatvorenicima (Mendelina pravila), Evropskim zatvorskim pravilima, Standardima CPT-a kao i preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) nakon posjeta Bosni i Hercegovini tokom 2015. godine.

Tako se predloženim zakonskim rješenjem propisuje način izvršenja kazne zatvora izrečene u krivičnom i prekršajnom postupku, kazne dugotrajnog zatvora, pritvora, mjere rada u javnom interesu, mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja od zavisnosti, krivične sankcije koje izreknu strani sudovi kao i organizacija i rad ustanova za izvršenje krivičnih sankcija i radno pravni status zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija a odredbe ovog zakona primjenjivaće se na sva lica koja se nalaze u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske, ako drugim zakonom nije drugačije propisano.

Potreba za donošenjem ovog zakona je i zbog toga što je jedino zakonom moguće uspostaviti osjetljivu ravnotežu između potrebe da se društvo zaštiti od kriminala i lica koja se bave kriminalom, a da se sa druge strane ispoštuju međunarodni standardi u oblasti ljudskih prava zatvorenika (naročito po dokumentima Ujedinjenih nacija i Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama), kao i ustavne garancije ovih prava.

Model ovog zakona je u osnovi inspirisan zakonodavstvom iz okruženja i nekih visokorazvijenih zemalja Evrope, ali korigovan i prilagođen našim uslovima.

Kako je Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske u primjeni od jula 2018.godine i da je ministar pravde u skladu sa članom 236. navedenog zakona tokom 2019.godine donosio podzakonska akta kojima se bliže propisuju određene odredbe Zakona ,  svakodnevno se prati njegova primjena  u praksi i nakon što bude izvršena sveobuhvatna analiza efekata primjene odlučiće se o eventualnim izmjenama ili dopunama navedenog zakona.

                    S poštovanjem,

 

                                                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                                                         Anton Kasipović

Dostavljeno:

  1. Naslovu
  2. Arhivi

Predmet obradio:

Duško Šain, načelnik Odjeljenja za nadzor

 

Saglasan:

mr Pero Dunjić,pomoćnik ministra

 

18.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10