Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE: Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 6. novembra 2017. godine POSLANIČKO PITANJE MINISTARSTVU UPARVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Po treći put ponavljam poslaničko pitanje sa identičnim pitanjem, samo sada za period od 12 mjeseci. Nekoga nema, prima platu, vodi mu se šihtarica. Za nedostavljanje podataka i zataškavanje obaveza zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave je i vaša odgovornost. Podaci za načelnika opštine Šekovići. ODGOVOR: Broj: 10.3-011-509/17 Datum: 28. decembar 2017. godine NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 6. novembra 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje: „Po treći put ponavljam poslaničko pitanje sa identičnim pitanjem, samo sada za period od 12 mjeseci. Nekoga nema, prima platu, vodi mu se šihterica. Za nedostavljanje podataka i zataškavanje obaveza zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave je i vaša odgovornost. Podaci za načelnika opštine Šekovići.“ U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći O D G O V O R Aktom broj: 10.3-011-509/17 od 22. novembra 2017. godine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je odgovor na navedeno poslaničko pitanje od Načelnika Opštine Šekovići. Načelnik Opštine Šekovići dostavio je odgovor broj: 03-053-93/17 od 28. decembra 2017. godine kako slijedi: „Načelnik opštine Šekovići Ristić Momir je izabran neposredno glasovima građana na izborima, i građani su načelniku dali mandat. Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske i Zakon o statusu funkcionera u jedinici lokalne samouprave Republike Srpske definišu načelnika opštine kao poslodavca svim ostalim radnicima u opštinskoj administraciji. Načelnički posao podrazumijeva stalna putovanja i zakazivanja sastanaka, prilagođavanje drugim funkcionerima i nosiocima javnih funkcija u Republici Srpskoj, BiH i Srbiji radi dogovora i održavanja sastanaka, i implementacija dogovora sa sastanaka. Načelnik opštine nije obavezan svaki dan biti u zgradi opštine i sjediti u svojoj kancelariji, jer je posao načelnika menadžerski i od njega se traži da ugovara razne vrste sastanaka i učestvuje u sastancima za koje on procijeni da su za dobrobit opštine Šekovići. Načelnik opštine podnosi izvještaje Skupštini opštine, i skupština opštine je jedina nadležna da ocjenjuje rad načelnika. Načelnik opštine Šekovići Momir Ristić je bio privremeno spriječen za rad (bolovanje) u periodu od 10.02.2017. do 28.02. 2017. za što postoji adekvatna medicinska dokumentacija.“ Pored navoda Načelnika Opštine Šekovići, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i dalje skreće pažnju na određene odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16). Članom 54. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je: „1) Gradonačelnik u gradu, odnosno načelnik opštine u opštini je izvršni organ vlasti jedinice lokalne samouprave. 2) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine zastupa i predstavlja jedinicu lokalne samouprave. 3) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine rukovodi gradskom, odnosno opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad.“ Članom 59. stav 1. tačka 8) navedenog zakona propisano je da gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske, odnosno opštinske uprave. Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave članom 6. propisano je: „1) Prava iz radnog odnosa uređena ovim zakonom službenik i namještenik ostvaruje kod poslodavca. 2) Poslodavac službenika i namještenika u smislu stava 1. ovog člana je jedinica lokalne samouprave. 3) Prava i dužnosti u ime poslodavca vrši gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.“ O pravima i dužnostima službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, kao poslodavac odlučuje u skladu sa relevantnim odredbama ovog zakona, čl. 12-42. i čl. 158.-163. Imajući u vidu sve naprijed izloženo, ponovo naglašavamo da u nadležnosti Ministarstva uprave i lokalne samouprave nije kontrola dolazaka i odlazaka sa posla gradonačelnika, odnosno načelnika opštine (šihtarica za načelnika, platne liste za traženi period, te topli obrok) i ukoliko smatrate da je Načelnik Opštine Šekovići prekršio propise kojima su uređena ova pitanja obratite se nadležnim kontrolnim organima. M I N I S T A R Lejla Rešić

06.11.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9