Narodni poslanik Krsto Jandrić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Krsto Jandrić, Klub poslanika NDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

               Kakav je stav Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske povodom grubog kršenja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske,  Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu  u Banjoj Luci i Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, a povodom izbora osoblja u naučna zvanja Bezbjedonosne nauke na novoosnovanom Fakultetu bezbjedonosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci?

               Takođe, kakav je stav povodom nezakonitog imenovanja docenta Predraga Ćeranića za dekana istog Fakulteta, koji je i sam nezakonito postao docent?

               Kakav je stav Vlade Republike Srpske da Fakultet bezbjednosnih nauka kao institucija koja treba biti kadrovska osnova za čuvanje zakonitosti u Republici Srpskoj, nastaje i djeluje na nezakoniti način?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-151/17

Datum: 13.04.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Krsto Jandrić, na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28, 29. i 30. marta 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Kakav je stav Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske povodom grubog kršenja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci i Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, a povodom izbora osoblja u naučna zvanja Bezbjednosne nauke na novoosnovanom Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci?

Takođe, kakav je stav povodom nezakonitog imenovanja docenta Predraga Ćeranića za dekana istog Fakulteta, koji je i sam nezakonito postao docent?

Kakav je stav Vlade Republike Srpske da Fakultet bezbjednosnih nauka kao institucija koja treba biti kadrovska osnova za čuvanje zakonitosti u Republici Srpskoj, nastaje i djeluje na nezakonit način?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Članom 55. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: br. 73/10, 104/11,84/12,108/13, 44/15 i 90/16) propisano je da visokoškolska ustanova, u skladu sa odredbama ovog zakona, ima pravo da izabere nastavno i drugo osoblje, a članom 64. stav 2. gore navedenog zakona propisano je da senat visokoškolske ustanove odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno objavljuje konkurs za izbor nastavnika i saradnika u skladu sa pravilnikom i unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i vrši izbor akademskog osoblja na prijedlog nastavno-naučnog i umjetničko-nastavnog vijeća organizacione jedinice. Članom 64. Zakona je propisano da Univerzitetom rukovodi rektor, u skladu sa zakonom i statutom univerziteta, a članom 67. stav 1. propisano je da rektor univerziteta zastupa i predstavlja visokoškolsku ustanovu.

Dakle, izbor nastavnog i drugog osoblja visokoškolske ustanove, isključivo je u nadležnosti organa visokoškolske ustanove, a ovom ministarstvu nisu dostavljene nikakve predstavke u vezi sa kršenjem odredaba Zakona o visokom obrazovanju, opšteg i pojedinačnih akata Univerziteta u Banjoj Luci, a povodom izbora u zvanja na Fakultetu bezbjednosnih nauka.

U vezi sa izborom docenta Predraga Ćeranića za dekana gore pomenutog fakulteta, napominjemo da je članom 72. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju propisano da za dekana organizacione jedinice može biti imenovan nastavnik u naučno-nastavnom zvanju koji je zaposlen sa punim radnim vremenom na tom univerzitetu i član je vijeća te organizacione jedinice, dok je članom 76. stav 2. propisano da su naučno-nastavna zvanja na univerzitetu: redovni profesor, vanredni profesor i docent. Iz prethodno navedenog proizilazi da prilikom imenovanja docenta za dekana organizacione jedinice nisu prekršene odredbe Zakona o visokom obrazovanju.

Još jednom napominjemo da ovom ministarstvu nisu dostavljene nikakve primjedbe u vezi sa kršenjem odredaba pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti visokog obrazovanja prilikom osnivanja Fakulteta bezbjednosnih nauka niti prilikom izbora nastavno-naučnog osoblja na istom.

 

 

                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                           Dr Dane Malešević

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9