Narodni poslanik Mihnet Okić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mihnet Okić, Klub poslanika Koalicija Domovina postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Juče desila se blokada naselja Luke u Srebrenici, od strane navoda MUP-a Republike Srpske, na jedan neprimjeren način, u mjesecu Ramazanu, području povratničkom, gdje su ljudi preživijeli sve strahote i genocid. Tamo se desio juče strah, nepovjerenje se izrodilo novo, i nevjerica je li, uniforme u kojima su bile određene jedinice, način na koji je to, urađeno i vrijeme i mjesto, mislim da je to skroz neprimjereno.

Da li su to bile jedinice MUP-a Republike Srpske i zašto su se uvježabavale i zašto se uvježbavaju baš na tom ranjivom području?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-            /16

Dana: 19.07.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.

Narodni poslanik Mihnet Okić, Klub poslanika Koalicija Domovina, postavio je na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22. juna 2016. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Naime juče desila se blokada naselja Luke u Srebrenici, od strane navoda MUP-a Republike Srpskr, na jedan neprimjeren način, u mjesecu Ramazanu, području povratničkom, gdje su ljudi preživjeli sve strahote i genocid. Tamo se desio juče strah, nepovjerenje se izrodilo novo, i nevjerica je li, uniforme u kojima su bile određene jedinice, način na koji je to, urađeno i vrijeme i mjesto, mislim da je to skroz neprimjereno. Postavljam pitanje – da li su to bile jedinice MUP-a Republike Srpske i zašto su se uvježbavale i zašto se uvježbavaju baš na tom ranjivom području?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

               Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Ministarstvu unutrašnjih poslova broj: S/M-020-62/15 od 30.03.2015. godine u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sistematizovana je Specijalna jedinica policije čiji su zadaci i nadležnosti jasno definisani i usklađeni sa zakonskim i podzakonskom aktima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

               U periodu od 20. do 22.06.2016. godine određeni broj policijskih službenika Specijalne jedinice policije je angažovan na području opština Rogatica, Han Pijesak te u rejonu putne komunikacije Žepa – Srebrenica.

               Navedeno angažovanje Specijalne jedinice policije je izvršeno po odobrenju direktora policije na osnovu Plana Specijalne jedinice policije o operativno – taktičkim mjerama i radnjama broj: I-09-7/16 od 17.06.2016. godine.

               Prilikom angažovanja policijski službenici Specijalne jedinice policije nisu izlazili iz okvira propisane nadležnosti a koristili su uniforme u skladu sa Pravilnikom o uniformi policijskih službenika broj: 04/1-052-2010/13 od 09.08.2013 godine.

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                               mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9