Narodni poslanik Milan Petrović Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Petrović, Klub poslanika SDS, postavio je na Osmoj redovnoj sjednici, 13. marta 2024. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

                Na koji način se angažuju asistenti u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u osnovnim školama u Republici Srpskoj i na koji način je regulisan njihov radno-pravni status?

                Molim da mi dostavite podatak o broju angažovanih asistenata sa načinom regulisanja njihovog radno-pravnog statusa.

ODGOVOR:

Broj: 07.03/011-75/24

Datum: 26.03.2024. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Petrović, Klub poslanika SDS, postavio je na Osmoj redovnoj sjednici, 13. marta 2024. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Na koji način se angažuju asistenti u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u osnovnim školama u Republici Srpskoj i na koji način je regulisan njihov radno-pravni status?

Molim da mi dostavite podatak o broju angažovanih asistenata sa načinom regulisanja njihovog radno-pravnog statusa“.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Članom 95. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22) definisano je da će u slučaju da je nalazom i mišljenjem stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju predloženo angažovanje asistenta, škola zatražiti saglasnost Ministarstva za angažovanje asistenta.

Istim članom Zakona definisano je da u slučaju da škola za djecu sa smetnjama u razvoju utvrdi da je neophodna tehnička pomoć učeniku, od Ministarstva može zatražiti saglasnost za angažovanje asistenta, kao i da škola za djecu sa smetnjama u razvoju u izuzetnim slučajevima može zatražiti od Ministarstva asistenta za grupu učenika koji se nalaze u jednom razredu.

Zakonom je takođe definisano da asistent može biti lice koje ima najmanje srednju stručnu spremu i da pruža tehničku pomoć u:

  1. kretanju i obavljanju higijenskih potreba,
  2. komunikaciji i socijalnoj uključenosti,
  3. drugoj vrsti pomoći, zavisno od potreba učenika, a na prijedlog nastavnika ili stručne službe škole.  

Članom 97. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju propisano je da učeniku sa rijetkim bolestima Ministarstvo, na zahtjev škole uz mišljenje doktora medicine specijaliste, može odobriti angažovanje asistenta.

Članom 189. istog Zakona definisano je da sredstva za finansiranje asistenta mogu da se obezbijede iz:

  1. budžeta Republike,
  2. budžeta jedinica lokalne samouprave,
  3. sredstava roditelja i drugih izvora.

Pravilnikom o vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 83/20) propisane su okvirne dužnosti asistenta, kao i procedura podnošenja zahtjeva od strane škola za dobijanje saglasnosti za angažovanje i finansiranje asistenta od strane Ministarstva. Istim Pravilnikom je definisano da odluku o izboru asistenta donosi škola u saradnji sa roditeljem/starateljem učenika.

Pravilnikom o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 68/23) propisuje se da je asistent koji pruža podršku jednom učeniku angažovan na pola radnog vremena i naknada za rad mu se obračunava na osnovu ugovora o djelu, a srazmjerno broju dana koje sa učenikom provede na nastavi. Naknada za rad asistanata obračunava se na osnovu koeficijenta za srednju stručnu spremu predviđenog zakonom kojim se definišu plate zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj za podgrupu koja se odnosi na nastavnika koji nema završenu učiteljsku školu. Pored naknade za rad, navedenim Pravilnikom je definisano da asistentu pripada i pravo na prevoz za dane koje sa učenikom provede na nastavi.

U školskoj 2023/2024. godini Ministarstvo prosvjete i kulture je dalo saglasnost za angažovanje i finansiranje 525 asistenata koji pružaju tehničku podršku učenicima sa smetnjama u razvoju tokom nastave.

U redovnim školama je angažovano 507 asistenata i 18 u školama za djecu sa smetnjama u razvoju.

 

               

Dostavljeno:                                                                                                       MINISTAR

1. Naslovu                                                                                                              

2. A/a                                                                                                           Željka Stojičić

 

 

 

 

 

13.03.2024

Ime poslanika:

Saziv: 
11