Narodni poslanik Milanko Mihajilica Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, zatražio je 24. novembra 2023. godine

OBAVJEŠTENJE

OD AGENCIJE ZA VISOKO OBRAZOVANJE REPUBLIKE SRPSKE

 1. Koje konkretne mjere i aktivnosti je preduzela Agencija iz djelokruga svojih nadležnosti u vezi sa informacijom koju su prenijeli svi mediji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a odnose se na istrage u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i SIPE pod nazivom Klaster, a koje se odnose na kupovinu i falsifikovanje diploma na više visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj?
 2. Koje su visokoškolske ustanove akreditovane u periodu od 2015. godine do danas?
 3. Kojim visokoškolskim ustanovama je oduzeta akreditacija od 2015. godine do danas i šta je razlog oduzimanja?

 

ODGOVOR:

Broj: 1/02-2-2-345-1/23

Datum: 11.12.2023. godine

 

Narodna skupština Republike Srpske

Generalni sekretar

 

 

Predmet: Odgovor, dostavlja se

 

Poštovani,

 

U vezi sa vašim dopisom broj: 02/2-1994-2/23 od 27.11.2023. godine kojim tražite od Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) odgovor na pitanja postavljena od strane narodnog poslanika Milanka Mihajilice, obavještavamo vas o sljedećem:

 

Pitanje: Koje konkretne mjere i aktivnosti je preduzela Agencija iz djelokruga svojih nadležnosti u vezi sa informacijom koju su prenijeli svi mediji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a odnose se na istrage u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i SIPA-e pod nazivom Klaster, a koje se odnose na kupovinu i falsifikovanje diploma na više visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj?

 

Odgovor:  Nakon obavještenja Tužilaštva BiH od 23.2.2023. godine da zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu – SIPA  sprovodi akciju „Klaster“ u kojoj su kroz istražne radnje i korištenjem policijskih metoda došli do dokaza da u BiH postoji organizovana kriminalna grupa koja se bavi nezakonitim izdavanjem diploma, te da su prikupljeni dokazi o zloupotrebama u postupcima izdavanja javnih isprava na pojedinim privatnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH,  na 40. redovnoj sjednici Upravnog odbora Agencije održanoj 27.2.2023. godine su, između ostalog, razmatrana aktuelna dešavanja u vezi sa akcijom „Klaster“. Upravni odbor Agencije je donio zaključak u kojem daje punu podršku aktivnostima istražnih organa u vezi sa ovom akcijom,   te naglašava svoju i opredijeljenost Agencije da se sve negativne pojave u visokom obrazovanju iskorijene.

 

S obzirom na navode Tužilaštva BiH  da su akcijom „Klaster“ prikupljeni dokazi o zloupotrebama u postupcima izdavanja javnih isprava na pojedinim privatnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj,  Agencija je, u skladu sa čl.  132. i 133. Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07 – ispr. 50/10 i 66/18),  dana 2.3.2023. godine donijela zaključke o prekidu postupaka akreditacije do donošenja konačne odluke nadležnih pravosudnih organa, i to za privatne visokoškolske ustanove koje su u tom trenutku bile u postupku akreditacije: Panevropski univerzitet Apeiron, Visoku školu za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment. Navedene visokoškolske ustanove su izjavile žalbe na zaključke o prekidu postupaka akreditacije koje su razmatrane na sjednici

Komiteta za žalbe i prigovore koja je održana 30.3.2023. godine. Komitet za žalbe i prigovore je jednoglasno usvojio mišljenje broj: 1-03-2.3-80/23, prema kojem je Upravnom odboru preporučio da žalbe na zaključke o prekidu postupka akreditacije usvoji kao osnovane, te ožalbene zaključke poništi, u skladu sa čl. 227. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srpske, a predmete vrati prvostepenom organu radi nastavka postupka akreditacije, u kojem će se, u svakom pojedinačnom slučaju,  potpuno i tačno utvrditi činjenično stanje i na tako utvrđeno činjenično stanje primijeniti relevantni materijalni propisi. Upravni odbor Agencije je  na sjednici održanoj 6.4.2023. godine razmatrao žalbe na zaključke o prekidu postupaka akreditacije i zadužio Agenciju da, radi donošenja odluke po istim,  od svih relevantnih institucija pribavi informacije o statusu visokoškolskih ustanova obuhvaćenih istražnim radnjama u predmetu kodnog naziva „Klaster“. Agencija je tim povodom uputila dopise Tužilaštvu BiH broj: 1-02-1-92-5/23 od 7.4.2023. godine i Prosvjetnoj inspekciji broj: 1/02-04-2-102/23 od 7.4.2023. godine, te od Komiteta za žalbe i prigovore zatražila detaljno obrazloženje za preporuku da se žalbe na zaključke o prekidu postupka akreditacije usvoje kao osnovane.

 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dopisom broj: T20 0 KTO 00 19583 21 od 17.4.2023. godine obavijestilo Agenciju da visokoškolske ustanove: Panevropski univerzitet Apeiron, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment,  nisu obuhvaćene naredbom o sprovođenju istrage u krivičnom predmetu „Klaster“, te s obzirom na to da istraga predstavlja aktivnu fazu prikupljanja dokaza i njihove analize, u ovom trenutku ne mogu ocijeniti da li će predmetne visokoškolske ustanove u narednom periodu eventualno biti obuhvaćena proširenjem istrage.  Komitet za žalbe i prigovore je 8.5.2023. godine za svaku od navedenih visokoškolskih ustanova dostavio detaljno obrazloženje preporuke da se žalbe na zaključke o prekidu postupka akreditacije usvoje kao osnovane.

 

Uzimajući u obzir mišljenje Komiteta za žalbe i prigovore broj: 1-03-2.3-80/23 od 30.3.2023. godine i 8.5.2023. godine, te odgovor Tužilaštva BiH broj: T20 0 KTO 00 19583 21 od 17.4.2023. godine,  Upravni odbor Agencije je na svojoj 42. redovnoj sjednici održanoj 10.5.2023. godine, donio  Odluku broj: 1-02-1-129-2/23 o usvajanju žalbe Panevropskog univerziteta Apeiron, Odluku broj: 1-02-1-129-3/23 o usvajanju žalbe Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment i Odluku broj: 1-02-1-129-4/23  o usvajanju žalbe Visoke škole za primijenjene i pravne nauke „Prometej“,  te su predmeti vraćeni Agenciji na dalje postupanje, uz obavezu da se pribave sve informacije relevantne za nastavak postupka, a koje se prvenstveno odnose na uslove za legitimnost ustanove za akreditaciju  koji su propisani članom 3. Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

 

Agencija je dopisima od 10.5.2023. godine, 26.5.2023. godine i 2.11.2023. godine tražila od Prosvjetne inspekcije informacije o rezultatima inspekcijskog nadzora koji se vrši po nalogu Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u vezi sa akcijom „Klaster“.  U odgovoru Prosvjetne inspekcije broj: 24.120/054-114-2/23 od 9.11.2023. godine je navedeno da su prema Panevropskom univerzitetu Apeiron i Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment preduzimane korektivne mjere, te da je, pored korektivnih mjera, Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ naloženo poništavanje određenog broja ispita, te 110 diploma zbog pogrešnog dodjeljivanja zvanja i 125 diploma zbog tehničke greške (nenavođenja vrste studija). Na zahtjev Agencije za dostavljanje informacija broj: 1-02-04-2-102-1-1/23 od 8.11.20223. godine, Tužilaštvo BiH je odgovorilo dopisom broj: T20 0 KTOV 0019583 21 od 14.11.2023. godine u kojem je navedeno da je istragom Tužilašta BiH obuhvaćeno 15 osumnjičenih lica među kojima su i službena i odgovorna lica, uposlenici i vanjski saradnici visokoškolskih obrazovnih ustanova sa područja oba entiteta u BiH, te Brčko Distrikta BiH, zbog osnovane sumnje da su sporazumno djelovali u cilju neovlaštene kupoprodaje diploma. Dalje se navodi da su predmet istrage Tužilaštva BiH  službena i odgovorna lica, uposlenici i vanjski saradnici visokoškolskih ustanova,  te da visokoškolske ustanove u ovom trenutku nemaju status osumnjičenih u predmetu „Klaster“.

 

Na osnovu naprijed navedenih informacija, postupci za visokoškolske ustanove: Panevropski univerzitet Apeiron, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment su nastavljeni u različitim fazama. Komisijima stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskih programa su dostavljeni podaci Prosvjetne ispekcije relevantni za ocjenu ispunjenosti zahtjeva standarda kvaliteta i to: 1. Politiku obezbjeđivanja kvaliteta,  2. Izradu i odobravanje programa, 4. Upis i napredovanje studenta, priznavanje i sertifikovanje i 10. Periodično spoljašnje obezbjeđenje kvaliteta.

 

Pitanje: Koje su visokoškolske ustanove akreditovane u periodu od 2015. godine do danas?

 

Odgovor:  Visokoškolske ustanove i studijski programi koji su akreditovani u periodu od 2015. godine pa do danas su:

 • Univerzitet u Banjoj Luci i šesnaest studijskih programa (rješenje o akreditaciji od 26.3.2019. godine),
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu i jedanaest studijskih programa (rješenje o akreditaciji od 26.3.2019. godine),
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Elektrotehnički fakultet (rješenje o akreditaciji šest studijskih programa od 9.8.2023. godine), Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje (rješenje o akreditaciji četiri studijska programa od 9.8.2023. godine), Tehnološki fakultet (rješenje o akreditaciji jednog studijskog programa od 9.8.2023. godine),
 • Visoka škola Banja Luka College (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i dva studijska programa od 15.10.2019. godine),
 • Univerzitet za poslovne studije Banja Luka (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i šest studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija od 20.12.2019. godine),
 • Univerzitet Sinergija Bijeljina (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i pet studijskih programa od 9.8.2019. godine, rješenje o akreditaciji tri studijska programa od 15.9.2020. godine),

 

 • Slobomir P  univerzitet Bijeljina (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i sedam studijskih programa prvog i drugog ciklusa od 5.7.2022. godine),
 • Univerzitet Bijeljina (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i pet studijskih programa od 28.7.2021. godine),
 • Visoka medicinska škola Prijedor (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i jednog studijskog programa od 29.6.2021. godine),
 • Visoka medicinska škola zdravstva Doboj (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i jednog studijskog programa od 7.12.2022. godine),
 • Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove od 4.10.2017. godine, dopunsko rješenje od 4.10.2022. godine-ustanova u postupku),
 • Visoka poslovno tehnička škola Doboj (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove od 4.10.2017. godine, dopunsko rješenje od 4.10.2022. godine - ustanova u postupku),
 • Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i jednog studijskog programa od 8.8.2022. godine),
 • Nezavisni univerzitet Banja Luka (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i 4 studijska programa od 15.10.2019. godine i dopunsko rješenje o akreditaciji jednog studijskog programa od 14.6.2021. godine),
 • Panevropski univerzitet Apeiron (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove od 24.11.2023. godine i rješenje o akreditaciji sedam studijskih programa od 24.11.2023. godine) i
 • Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ (rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove od 18.4.2016. godine i dopunsko rješenje od 14.4.2021. godine - ustanova u postupku).

U postupku akreditacije se nalazi i Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje.

 

Pitanje: Kojim visokoškolskim ustanovama je oduzeta akreditacija od 2015. godine do danas i šta je razlog oduzimanja?

 

Odgovor: Visokoškolske ustanove koje su prestale sa radom su:

 • Visoka škola Primus Gradiška je brisana iz Registra visokoškolskih ustanova Rješenjem Ministarstva broj: 19.040/612-154/20 od 18.11.2020. godine. U obrazloženju navedenog Rješenja se navodi da je Visoka škola Primus dopisom broj: PR-02-01-429/18 od 30.10.2018. godine obavijestila Ministarstvo da obustavlja nastavni proces i da je prestala sa obrazovanjem studenata na svim studijskim programima koje izvodi zaključno sa 01.10.2018. godine, da su studente prepisali na Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, u skladu sa ugovorom zaključenim sa pomenutom ustanovom, ali da škola i dalje egzistira zbog pripremanja dokumentacije neophodne za obavljanje likvidacionog postupka.

 

 • Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci je brisana iz registra visokoškolskih ustanova Rješenjem Ministarstva broj: 19.040/612-127/21 od 04.08.2021. godine. Visoka škola je 25. avgusta 2020. godine donijela odluku da u školskoj 2020/2021. godini ne upisuje nove studente, odnosno da prestaje s akademskim radom po završetku postupka

 

zatvaranja ustanove, a zbog dužeg perioda smanjenog interesovanja i nedovoljnog broja upisanih studenata koji bi omogućavao optimalan rad ustanove. Privredni sud u Banjoj

Luci je donio odluku o prestanku rada Visoke škole 20. aprila 2021. godine. U obrazloženju Rješenja Ministarstva se navodi da Visoka škola od akademske 2020/21

godine ne izvodi studij i nema upisanih studenata i zaposlenog osoblja, da je od akademske 2018/19. godine, u više navrata obavijestila sve studente o mogućem prestanku izvođenja studijskih programa i ponudila im da završe studij na Koledžu ili da se prepišu na drugu visokoškolsku ustanovu i da su gotovo svi studenti završili studij i izdate su im diplome i druge javne isprave propisane Zakonom o visokom obrazovanju.

 

 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor (u daljem tekstu: Visoka škola) je u postupku akreditacije dobila Rješenje o odbijanju akreditacije broj: 01/1.3.17-26/19 od 17.3.2023. godine i Rješenje o odbijanju akreditacije studijskog programa Javna uprava broj: 01/1.3.17-27/19 od 17.3.2023. godine. Dana 05.4.2023. godine Visoka škola je uputila žalbu Upravnom odboru Agencije, kojom su obuhvaćena oba gore navedena rješenja Agencije. Rješavajući po žalbi Visoke škole, na osnovu mišljenja Komiteta za žalbe i prigovore donesenog na 4. sjednici održanoj 20.4.2023. godine, Upravni odbor Agencije je na 42. redovnoj sjednici održanoj dana 10.5.2023. godine donio jednoglasnu odluku o odbijanju žalbe Visoke škole, nakon čega je Visoka škola pokrenula upravni spor. Dopisom broj: 24.120/616-266-15-4/23 od 26.9.2023. godine Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije - Odjeljenje Banja Luka, je obavijestila Agenciju da je 26.9.2023. godine izdala Rješenje broj: 24.120/616-266-15/23 kojim se Visokoj školi izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

 

 • Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Trn Laktaši (ITEP) je dopisom broj: 12-OD/22 od 25.2.2022. godine, obavijestila Agenciju da pokreću postupak zatvaranja visokoškolske ustanove te da nisu vršili upis studenata ni na jednom licenciranom studijskom programu u upisnim rokovima za akademsku 2021/22. godinu kao i da Visoka škola ITEP neće izvoditi nastavu ni na jednom licenciranom studijskom programu za akademsku 2021/22. godinu.

 

 • Visokoj školi „Koledž kozmetologije i estetike“ i studijskom programu Kozmetologija i estetika (240 ECTS) je Rješenjem broj: 01/1.3.170-20/23 od 1.12.2023. godine odbijen zahtjev za akreditaciju zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Naime, Ministarstvo je dopisom broj: 19.040/616-32-1/23 od 8.11.2023. godine obavijestilo Agenciju da je Visoka škola uputila Ministarstvu zahtjev za licenciranje novog poslovnog prostora, što se u skladu Zakonom o visokom obrazovanju tumači kao zahtjev za izdavanje dozvole za rad na novoj adresi/sjedištu, koji je Ministarstvo zaključkom odbacilo jer Visoka škola nije dostavila dokaz o vlasništvu poslovnog prostora.  U  dopisu  Ministarstva  je  takođe  navedeno  da  je  Prosvjetna

 

inspekcija izvršila vanredni inspekcijski pregled te donijela Rješenje broj: 24.120/616-362-46-2/23 od 27.9.2023. godine o zabrani obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja Visokoj školi koja je stupila na snagu danom donošenja i traje do pribavljanja dozvole za rad na novoj adresi.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D i r e k t o r

                                     

Prof. dr Biljana Vojvodić

Dostavljeno:

 • Naslovu
 • a/a

 

 

24.11.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11