Narodni poslanik Milanko Mihajilica Fondu osiguranja Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE 1:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

               Da li je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poslovao sa ZTC ''Banja Vrućica'' iz Teslića i u kom godišnjem iznosu u periodu 01.10.2013-31.7.2015. godine?

               Molimo da nam tražene podatke dostavite po sljedećim periodima:

01.10-31.12.2013. godine

01.01-31.12.2014. godine

01.01-31.07.2015. godine

UKUPNO

PITANJE 2:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

               Kolika su dugovanja i na koji se vremenski period odnose dugovanja po osnovu zdravstvenog osiguranja zaposlenih u Univerzitetskoj bolnici Klinički centar Banja Luka i da li Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ovjerava zdravstvene knjižice zaposlenim u navedenoj ustanovi?             

Prema informacijama sa kojima raspolažemo Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka ima značajna dugovanja po osnovu zdravstvenog osiguranja zaposlenih, te nas interesuje po kom osnovu zaposleni ovjeravaju zdravstvene knjižice.

ODGOVOR NA PITANJE 1 I PITANJE 2:

                                                                                                          Fond zdravstvenog osiguranja

                                                                                                                        Republike Srpske

Broj: 01/012-914/16                                                                                      

Datum: 15.02.2016. godine

Narodna skupština

Republike Srpske

Generalni sekretar Marko Aćić

Vuka Karadžića 2

78 000 Banja Luka

Predmet: Odgovor, dostavlja se.

               Vezano za Vaš dopis broj: 02/2-1972-1/15 od 26.10.2015. godine, u kome tražite odgovore na poslanička pitanja narodnog poslaniika Milanka Mihajilice koja je postavio na sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 21. i 22. oktobra 2015. godine, dostavljamo vam odgovore kako slijedi:

  1. Vezano za poslaničko pitanje da li je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poslovao sa ZTC ''Banja Vrućica'' iz Teslića i u kom godišnjem iznosu u periodu od 01.10.2013. godine do 31.7.2015. godine, obavještavamo vas da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imao potpisane Ugovore o obezbjeđivanju, ostvarivanju i finansiranju usluga medicinske rehabilitacije za osigurana lica sa ZTC ''Banja Verućica'' Teslić za 2013. godinu, 2014. godinu i 2015. godinu te da je u periodu 01.10.2013-31.7.2015. godine poslovao u sljedećim godišnjim iznosima:

Period: 01.10.2013-31.12.2013.-Izvršene usluge: 261.086,30 KM

Period: 01.01.2014-31.12.2014.-Izvršene usluge: 1.154.281,00 KM

Period: 01.01.2015-31.07.2015.-Izvršene usluge: 672.938,56 KM

Ukupno za period: 01.10.2013-31.07.2015.-Izvršene usluge: 2.088.305,86KM.

  1. Vezano za poslaničko pitanje kolika su dugovanja i na koji se vremenski period odnose dugovanja po osnovu zdravstvenog osiguranja zaposlenih u Univerzitetskoj bolnici Klinički centar Banja Luka i da li Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ovjerava zdravstvene knjižice zaposlenima u navedenoj ustanovi, napominjemo da je prema članu 7. Zakona o poreskom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 102/11, 108/11, 67/13 i 31/14) Poreska uprava Republike Srpske nadležna za utvrđivanje poreskih obaveza u skladu sa ovim zakonom, pa samim tim i obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i za vršenje nadzora nad obračunavanjem i plaćanjem doprinosa, u smislu člana 12. stav 2. Zakona o doprinosima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 116/12 i 103/15).

               U skladu sa članom 11. Zakona o doprinosima uplatioci doprinosa dužni su da, najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec, dostave obračun doprinosa Poreskoj upravi Republike Srpske, tako da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ne raspolaže sa tačnim iznosima kako obračunatog tako i neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje (duga).

               Prema podacima kojima raspolaže Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Univerzitetski klinički centar Republike Srpske obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nije izmirio za slijedeće poreske periode:

               -od VIII-HII 2012. godine (za mjesece avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar-procijenjeni dug je oko-2.900.000,00 KM),

               -od I-VIII 2013. godine (za mjesece januar, februar, mart, april, maj, juni, juli i avgust-procijejenjeni dug je oko-4.640.000,00KM),

               -od IV-HII 2014. godine (za mjesece april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar-procijejenji dug je oko-4.482.477,13 KM).

               Obaveze iz tekuće godine nisu izmirene od IV-HII 2015. godine (za mjesece april, maj, juni, juli, avgust i septembar-procijenjeni dug je oko-3.433.972,02 KM).

               Dug po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prema Fondu, kako iz ranijeg perioda i tekuće godine, zaključno sa 30.09.2015. godine, procjenjuje se na oko 15.456.449,15 KM.

               Napominjemo da je ovaj Fond u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 102/11, 40/12, 56/12, 72/13 i 86/15) pojedinačno ovjeravao zdravstvene knjižice osiguranicima čiji je uplatilac doprinosa JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kao što su djeca do 15. godine, trudnice, porodilje, ratni vojni invalidi, lica koja boluju od malignih bolesti, zaraznih bolesti, itd.

S poštovanjem,

 

Izvršni direktor                                                                                    Direktor

Sektora za pravne poslove

Olivera Knežić, dipl. pravnik                                                Mr Darko Tomaš

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9