Narodni poslanik Milanko Mihajilica Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 24. novembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ I VISOKO OBRAZOVANJE

  1. Koje konkretne mjere i aktivnosti je preduzelo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje iz djelokruga svojih nadležnosti u vezi sa informacijom koju su prenijeli svi mediji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a odnose se na istrage u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i SIPE pod nazivom Klaster, a koje se odnose na kupovinu i falsifikovanje diploma na više visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj?
  2. Kakve ste informacije dobili do sada od strane Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske i Prosvjetne inspekcije?

 

ODGOVOR:

Broj: 19.02/011-362/23

Datum: 06.12.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se;

             Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 24. novembra 2023.g odine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  1. „Koje konkretne mjere i aktivnosti je preduzelo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje iz djelokruga svojih nadležnosti u vezi sa informacijom koju su prenijeli svi mediji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a odnose se na istrage u Tužilaštvu BiH i SIPE pod nazivom Klaster, a koje se odnose na kupovinu  i falsifikovanje diploma na više visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj?“
  2. „Kakve ste informacije dobili do sada od strane Agencije za visoko obrazovanje Republie Srpske i Prosvjetne inspekcije?“

 

             U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 243. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20) dajemo  s lj e d e ć i

O D G O V O R

            Akciju „Klaster“ je pokrenula Državna agencija za istrage i zaštitu BiH – SIPA u saradnji sa Tužilaštvom BiH. Odmah po početku akcije Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje je zatražilo iz Tužilaštva BiH dodatne informacije u vezi sa predmetom, a u cilju preduzimanja daljih koraka. U svom odgovoru, navodeći da je to u cilju vođenja istrage, Tužilaštvo je odbilo dati  informacije o istrazi i obavjestilo nas da će u narednom periodu predložiti održavanje sastanka sa nadležnim inspekcijskim organima u cilju koordinacije provođenja mjera. Do danas sastanak nije održan.

            U cilju pravovremenog djelovanja i praćenja akcije ”Klaster”, Ministarstvo je odmah reagovalo i zatražilo od Republičke uprave za inspekcijske poslove-prosvjetne inspekcije, inspekcijski nadzor nad radom svih VŠU koje su po informacijama koje smo imali obuhvaćenje akcijom. Od Agencije za visoko obrazovanje je zatraženo da obustavi sve dalje aktivnosti na akreditaciji visokoškolskih ustanova koje su obuhvaćene akcijom.

            Postupajući po našem zahtjevu, Prosvjetna inspekcija je izvršila niz inspekcijskih kontrola kojima su obuhvaćene veliki broj VŠU (čak i one koje nisu obuhvaćene akcijom „Klaster“) i koje su rezultovale izricanjem više mjera – poništavanje upisa studenata, poništavanje ispita, nalog za ispravljanje velikog broja nepravilnosti u vođenju dokumentacije, poništavanje visokoškolskih isprava – diploma (ukupno 167) te nalaganje drugih mjera i izricanje prekršajnih naloga.

            Na neka od rješenja prosvjetne inspekcije, visokoškolske ustanove su izjavile žalbu koju je Ministarstvo kao drugostepeni organ, odbilo, te potvrdilo rješenja prosvjetne inspekcije, čime je dalo punu podršku daljem radu inspekcijskih organa. Nakon nastavka i okončanja postupka akreditacije od strane Agencije za visoko obrazovanje, u nekoliko slučajeva je i zabranjen rad VŠU (Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike i Visoka škola za informatiku i ekonomiju Prijedor) .

            Sve VŠU koje trenutno obavljaju djelatnost visokog obrazovanja u 2023/2024. godinu su akreditovane i imaju dozvolu za rad. S obzirom da je inspekcijska kontrola rada VŠU kontinuirana djelatnost, koja je podignuta na viši nivo u prethodnom periodu, u slučaju konstatovanja bilo kakvih nepravilnosti Ministarstvo daje podršku za izricanje najstrožijh mjera prema VŠU koje nezakonito posluju.

            Ministarstvo je nastavilo aktivnosti na provjeri ispunjenosti uslova za rad visokoškolskih ustanova te i dalje kontinuirano sarađuje sa prosvjetnom inspekcijom, naročito u slučajevima kada dođe do informacija da je u nekim slučajevima došlo do povrede zakonskih odredbi.

            Na kraju, naglašavamo da akcija ”Klaster” nije aktivnost ovog Ministarstva već organa krivičnog gonjenja i tužilaštava te da ne možemo uticati na dalji tok iste, no u svakom slučaju, i u interesu svih, nadamo se da će se akcija „Klaster“ završiti u što skorijem roku, te da će javnost biti obavještena o rezultatima iste. Ovim putem izražavamo žaljenje zbog niskog nivoa kooperativnosti organa koji su pokrenuli ovu akciju sa našim Ministarstvom, jer su informacije koje su pribavljene ovom akcijom mogle da donesu mnogo više pozitivnih rezultata. 

                                                                                               

                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                          

Dr Željko Budimir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11