Narodni poslanik Milanko Mihajilica Republičkoj upravi za inspekcijske polsove, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, zatražio je 24. novembra 2023. godine

OBAVJEŠTENJE

OD REPUBLIČKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

  1. Koje konkretne mjere i aktivnosti je preduzela Prosvjetna inspekcija iz djelokruga svojih nadležnosti u vezi sa informacijom koju su prenijeli svi mediji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a odnose se na istrage u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i SIPE pod nazivom Klaster, a koje se odnose na kupovinu i falsifikovanje diploma na više visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj?
  2. Do kakvih nalaza ste došli u dosadašnjem radu?

ODGOVOR:

Broj: 24.012/121-18-2/24                                                                      

Datum: 11.12.2023. godine                                                                                 

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

TRG JASENOVAČKIH ŽRTAVA 1

BANJA LUKA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP

                Između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 24.11.2023. godine, narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

                „Koje konkretne mjere i aktivnosti je preduzela Prosvjetna inspekcija iz djelokruga svojih nadležnosti u vezi sa informacijom koju su prenijeli svi mediji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a odnose se na istrage u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i SIPE, pod nazivom „KLASTER“, a koje se odnose na kupovinu i falsifikovanje diploma na više visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj“.

                U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Republička uprava za inspekcijske poslove daje sljedeći

O D G O V O R

 

                Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije za prosvjetu i sport, je u toku 2023. godine, izvršila vanredne inspekcijske kontrole visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, kojima su obuhvaćeni: „Nezavisni univerzitet“ Banja Luka, „Univerzitet za poslovni inženjering i memadžment“ Banja Luka, „Univerzitet Bijeljina“ Bijeljina, „Univerzitet za poslovne studije“ Banja Luka, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, „Visoka medicinska škola zdravstva“ Doboj, „Visoka poslovno-tehnička škola“ Doboj, Visoka škola „Banja Luka College“ Banja Luka, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka, „Visoka škola za ekonomiju i informatiku“ Prijedor, „Slobomir P Univerzitet“ Bijeljina, Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banja Luka, te Visoka škola „Primus“ Gradiška.

                Inspekcijskim kontrolama je obuhvaćena provjera odobrenja za izvođenje određenih studijskih programa, upis studenata na određenu akademsku godinu i studijski program, usklađivanje opštih akata ustanove sa zakonom, kao i provjera liste odgovornih profesora. Pored navedenog, postupajući inspektori su, metodom slučajnog uzorka, vršili kompletnu provjeru dosijea studenata, od ugovora o studiranju, prijava za polaganje ispita, semestralnih radova, pa do evidencije o izdatim diplomama.

                Republički prosvjetni inspektori izvršili su provjeru 580 diploma o završenom visokom obrazovanju, pri čemu je naloženo poništavnje 115 diploma, zbog nepravilnosti koje su se odnosile na stečena zvanja nakon završenih studija, dok je za 126 diploma naložena ispravka greške u istima,  jer nisu sadržavale sve neophodne podatke. U dva slučaja izrečene su i mjere zabrane obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i to „Visokoj školi za ekonomiju i informatiku“ iz Prijedora, jer je utvrđeno da ista nije akreditovana, kao i Visokoj školi „Koledž kozmetologije i estetike“ iz Banja Luke, jer je inspekcijskom kontrolom utvrđeno da je došlo do promjene sjedišta visokoškolske ustanove, a da ista nije dobila dozvolu za rad u novom sjedištu.

                S poštovanjem,

 

                                                                                                                               DIREKTOR

                                                                                                                           Milovan Krčo

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11