Narodni poslanik Milanko Mihajilica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u ministarstvma, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovoro o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 05.01/ 011-356/15

Datum: 16.11.2015. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

              

               Narodni poslanik Milenko Mihaljica (Klub poslanika SDS-SRS RS), na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.10.2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

Koliko kod predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor, predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika Narodne skupštine, potpredsjednika, svih ministara i javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske?

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

 

 ODGOVOR

 

 

NAZIV ORGANA

 

BROJ SAVJETNIKA

 

BROJ PORTPAROLA

BROJ LICA KOJI IMAJU UGOVOR O DJELU

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

1 savjetnik ministra i 3 stručna savjetnika

 

1

 

1

 

NAZIV ORGANA

 

BROJ SAVJETNIKA

 

BROJ POTPAROLA

BROJ LICA KOJI IMAJU UGOVOR O DJELU

Republički zavod za standardizaciju i metrologiju

 

-

 

-

 

1

 

Republička agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća

 

1 stručni savjetnik

 

1

 

-

 

ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

 

-

 

-

 

5

 

ZP „RiTE Gacko“ a.d. Gacko

 

-

 

-

 

6

 

Kosmos a.d. Banja Luka

 

2 savjetnika

 

-

 

1

 

 

 

Napominjemo, da Republički zavod za geološka istraživanja i ostala javna preduzeća iz resorne nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a koja nisu navedena u tabeli, dostavili su odgovor da nemaju zaposlenih savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu.

 

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam akt broj 1.1/01-1475-15/15 od 13.11.2015. godine, koji je ovom ministarstvu proslijedio Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje.

 

 

S poštovanjem,                             

 

                                                                                    M I N I S T A R

 

                                                                                                                Petar Đokić

 

Odgovor Elektroprivrede RS

Mješoviti Holding

''Elektroprivreda Republike Srpske''

Matično preduzeće a.d. Trebinje

Broj: 1.1/01-1475-15/15

Datum; 13.11.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

N/r g-dina ministra Petra Đokića

Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje narodnog psolanika, g-dina Milanka Mihajilice.

Poštovani:

U vezi Vašeg akta broj: 02/01 05 02/011-356/15 od 28.10.2015. godine, a koji se odnosi na poslaničko pitanje narodnog poslanika g-dina Milanka Mihajilice o broju savjetnika, portparola i drugih lica koji imaju ugovor o djelu, obavještavamo Vas da u MH ''ERS'' Matičnom preduzeću a.d. Trebinje nema angažovanih po osnovu ugovora o djelu.

U vezi sa navedenim poslaničkim pitanjem, a na osnovu dostavljenih podataka od strane zavisnih preduzeća u sastavu Mješovitog Holdinga ''Elektroprivreda Republike Srpske'', obavještavamo Vas o slijedećem:

 1. ZP ''R i TE Ugljevik'' a.d. Ugljevik, nema savjetnika i portparola sa zaključenim ugovorom o djelu, međutim ima 5 (pet) lica (sudskih vještaka) angažovanih po osnovu ugovora o djelu na poslovima vještačenja za potrebe preduzeća.
 2. ZP ''R i TE Gacko'' a.d. Gacko, nema savjetnika i portparola sa zaključenim ugovorom o djelu, međutim ima 6 (šest) lica sa SSS angažovanih po osnovu ugovora o djelu na period od tri mjeseca.
 3. ZP ''Elektro Bijeljina'' a.d. Bijeljina, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 4. ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 5. ZP ''HE na Trebišnjici'' a.d. Trebinje, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 6. ZP ''HE na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 7. ZP ''HE na Drini'' a.d. Višegrad, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 8. ZP ''Elektro Hercegovina'' a.d. Trebinje, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 9. ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 10. ZP ''Elektro Doboj'' a.d. Doboj, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.
 11. ZD ''Istraživački razvojni centar elektroenergetike'' a.d. Istočno Sarajevo, nema savjetnika, portparola i lica sa zaključenim ugovorom o djelu.

 

 

S poštovanjem,

 

Generalni direktor

Branislava Milekić, dipl.ecc

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9