Narodni poslanik Milutin Tasovac Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milutin Tasovac, Klub poslanika SNSD, postaviio je na Petoj redovnoj sjednici, 26. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Opšte je poznato da je Savjet za državnu pomoć ukinuo oslobađanja od putarine za rudarsku mehanizaciju za termoelektrane, s obzirom da je to veliki namet za ta preduzeća. Pitanje za Ministarstvo šta preduzima i da li je nešto preduzelo da se vrati to oslobađanje od putarine?

Za javnost samo da kažem da se radi, znači, o rudarskoj mehanizaciji koja uopšte ne izlazi na put i koja se bavi, direktno utiče na proizvodnju u rudnicima i u termoelektranama.

 

ODGOVOR:

Broj: 05.03/011-279-1/23

Datum: 16.10.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Milutin Tasovac (klub poslanika SNSD), na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 26, 27. i 28. septembra 2023. godine, postavio  je sljedeće pitanje:

 

„Opšte je poznato da je Savjet za državnu pomoć ukinuo oslobađanja od putarine za rudarsku mehanizaciju za termoelektrane, s obzirom da je to veliki namet za ta preduzeća. Pitanje za Ministartvo šta preduzima i da li je nešto preduzelo da se vrati to oslobađanje od putarine? Za javnost samo da kažem da se radi, znači, o rudarskoj mehanizaciji koja uopšte ne izlazi na put i koja se bavi, direktno utiče na proizvodnju u rudnicima i u termoelektranama.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), Ministarstvo energetike i rudarstva daje sljedeći

 

ODGOVOR

 

Savjet za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, svojim Rješenjem broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od 22.06.2023. godine, utvrdio je da državna pomoć u obliku poreske olakšice privrednim subjektima - rudnicima i termoeltranama, o količinma dizel goriva na koje se na plaća putarina u 2023. godini, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo enrgetike i rudarstva je kontaktiralo sva privredan društva koja su bila predložena za oslobađanje od plaćanja putarine na dizel gorivo za 2023. godinu i upoznalo ih sa pravnim mogućnostima koje su nam na raspolaganju u cilju ostvarivanja svojih prava propisanih članom 36. stav 1. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) kojim se navodi da se putarina ne plaća na dizel gorivo koje se koristi za potrebe  rudnika, termoelektrana i željeznica, u količini koju na prijedlog Vlade Republike Srpske odobri Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Neka privredna društva su pokrenula upravni spor protiv Rješenja Savjeta za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo energetike i rudarstva je, svojim aktom broj: 05.04/310-530-2/23 od 04.09.2023. godine, uputio urgenciju Upravnom odboru za indirektno oporezivanje za donošenje Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2023. godinu, a koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i ukazalo Upravnom odboru na posljedice koje mogu nastupiti za privredu Republike Srpske.

Savjet za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, rješavajući po prijavi Upravnog odbora UIO BiH, donio je još jedno Rješenje, broj: UP/I 03-26-1-62-4/22 od 28.08.2023. godine (dostavljeno Ministarstvu energetike i rudarstva od strane Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH dana 09.10.2023. godine, objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 81 od 15.09.2023. godine) kojim se utvrđuje da je državna pomoć u obliku poreske olakšice privrednim subjektima - rudnicima i termoelektranama, o količinama dizel goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći Bosne i Hercegovine, te naložilo Upravnom odboru UIO BiH da preduzme mjere za povrat nezakonito dodjeljene pomoći u obliku poreske olakšice.

Ministarstvo je ponovo kontaktiralo privredna društva kojima je odobreno oslobađanje od plaćanja putarine na dizel gorivo za 2022. godinu i sugerisalo im da pokrenu upravni spor protiv ovog, po našem mišljenju nezakonito donesenog rješenja Savjeta za državnu pomoć Bosne i Hercegovine. Privredna društva koja su oslobođenja od plaćanja putarina na dizel gorivo koje koriste u procesu proizvodnje su oslobođena na osnovu člana 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je na snazi, te ne bi trebala snositi negativne posljedice što je UO UIO primjenio važeće propise po kojima je dužan da postupa.

 

S poštovanjem,

 

 

                    MINISTAR

 

                   Petar Đokić

 

 

26.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11