Narodni poslanik Mirna Savić Banjac Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj redovnoj sjednici, 21. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Evidentan je problem u osnovnim školama, koja imaju specifične poteškoće u razvoju, ali nisu kategorisana (npr. dijagnoza: Dg. Dysfunction Posturalis Pedes Planovalgi).

            Postoji preporuka ljekara za individualizacijom plana i programa, a nastavni kadar nema kapacitet da to ispuni. Broj takve djece je sve veći, oni stagniraju jer nisu u mogućnosti da prate redovnu nastavu.

            Da li Ministarstvo zna za ovaj problem, postoji li plan za njegovo rješavanje?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-92/23

Datum: 11.04.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSK

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanj

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj redovnoj sjednici, 21. marta 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Evidentan je problem u osnovnim školama, koja imaju specifične poteškoće u razvoju, ali nisu kategorisana (npr. dijagnoza: Dg. Dysfunction Posturalis Pedes Planovalgi).

Postoji preporuka ljekara za individualizacijom plana i programa, a nastavni kadar nema kapacitet da to ispuni. Broj takve djece je sve veći, oni stagniraju jer nisu u mogućnosti da prate redovnu nastavu.

Da li Ministarstvo zna za ovaj problem, postoji li plan za njegovo rješavanje?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22), između ostalog, definisano je da je inkluzivno obrazovanje pravo na jednake mogućnosti tokom obrazovanja za sva lica, posebno pravo djece sa smetnjama u razvoju i nadarene djece na maksimalan razvoj njihovih potencijala podrškom koja uključuje fleksibilan program, adekvatno pripremljene nastavnike i stručnu podršku kojoj je cilj razvijanje ključnih kompetencija, tolerancije, prihvatanje različitosti i socijalna inkluzija.  

Kako bi se omogućilo kvalitetnije vaspitanje i obrazovanje učenika sa poteškoćama, odnosno smetnjama u razvoju, Ministarstvo od školske 2010/2011. godina finansira asistente koji tim učenicima pružaju tehničku podršku tokom nastave. Asistenti se finansiraju za one učenike kojima je nalazom i mišljenjem stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju preporučeno angažovanje asistenta. Pored toga, novim Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  definisano je i angažovanje i finansiranje asistenata za učenike koji se školuju u školama za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i učenike sa rijetkim bolestima za koje se asistent dodjeljuje na osnovu preporuke ljekara specijaliste.

Kada je riječ o nastavnim planovima i programima, u Republici Srpskoj imamo nastavni plan i program za učenike sa oštećenjem vida, za učenike sa oštećenjem sluha, za učenike sa lakim oštećenjem intelektualnog funkcionisanja, za učenike sa umjerenim i težim oštećenjem intelektualnog funkcionisanja i za djecu sa autizmom. Učenici sa tjelesnim oštećenjem, ukoliko nemaju dodatne smetnje, školuju se po redovnom nastavnom planu i programu uz prilagođavanje učenikovim sposobnostima i ograničenjima.

Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik“ broj 79/15, 63/20 i 64/22) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik“ broj 81/22) definisano je da škole za djecu sa smetnjama u razvoju kao i ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Vlada a koja obavlja djelatnost vaspitanja i obrazovanja, mogu da budu resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje. Resursni centri pružaju pomoć svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Republike Srpske u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Budući da mnoge vaspitno-obrazovne ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike defektologe, logopede i druge, resursni centri pružaju dodatnu stručnu pomoć vaspitno-obrazovnim radnicima prilikom opservacije i procjene djece ili učenika kod kojih je uočeno odstupanje od tipičnog razvoja, pomoć pri izradi individualizovanih obrazovnih programa, obavezne individualne i grupne vannastavne aktivnosti za učenike u inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju, obavljaju individualni defektološki rad, vrše adaptaciju didaktičkih sredstava, materijala i igre za rano učenje za djecu sa smetnjama u razvoju, udžbenika i obrazovnih materijala za učenike sa smetnjama u razvoju. U navedene aktivnosti je uključen i Republički pedagoški zavod Republike Srpske.

Kada je u pitanju dijagnoza koja se navodi u poslaničkom pitanju, radi se o deformitetu stopala što dovodi do lošeg držanja tijela. Problemi uzrokovani dijagnozom Dg. Dysfunction Posturalis Pedes Planovalgi se tretiraju fizikalnim terapijama. Navedeno ne zahtijeva procjenu stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, zbog čega se učenici sa navedenim problemima ne svrstavaju u učenike sa smetnjama u razvoju.

Članom 80. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju definisano je da nastavnik fizičkog vaspitanja, na osnovu prijedloga nadležne zdravstvene ustanove ili na osnovu nalaza i mišljenja prvostepene stručne komisije ima obavezu da nastavničkom vijeću predloži oslobađanje učenika pojedinih sadržaja nastavnog predmeta fizičkog i zdravstvenog vaspitanja zbog tjelesnog nedostatka disfunkcionalnosti ili bolesti. Učenik se ocjenjuje iz ostalih sadržaja programa nastavnog predmeta fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

   Pored toga, kako bi se prevazišao navedeni problem kod učenika, Ministarstvo, između ostalog, preduzima i sljedeće mjere:

  • vrši se digitalizacija udžbenika kako bi se učenicima osnovnih škola olakšala školska torba,
  • zadnjom izmjenom Nastavnog plana i programa povećan je broj časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

Ministarstvo je prethodnih godina preduzimalo određene mjere s ciljem smanjenja težine đačkih torbi. Svake godine Ministarstvo donosi Katalog udžbenika, gdje se u nastavi koriste isključivo udžbenici navedeni u Katalogu. Nastavnicima je napomenuto da ne zahtijevaju od učenika sveske debelih korica, a roditeljima predloženo da kupuju đačke torbe koje imaju pojačano dno ali su laganije, da učenici prate raspored časova, te nose udžbenike i pribor za predmete predviđene dnevnim rasporedom časova.

Ministarstvo i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva napravili su značajan iskorak 2014. godine, od kada se udžbenici štampaju na voluminoznom papiru. Uvođenjem voluminoznog papira težina udžbenika u prosjeku smanjena je za 70 grama.

Pored navedenog, izvršena je redukcija nastavnih sadržaja koja je dovela do određenih izmjena i rezultirala smanjenjem broja strana za određene udžbenike, a samim time i težine udžbenika.

Proces digitalizacije udžbenika je dodatna mjera kojom se utiče na smanjenje težine đačkih torbi. JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u saradnji sa autorima intenzivno radi na kreiranju digitalizovanih sadržaja udžbenika za osnovnu školu. U prethodnom periodu su kreirani digitalizovani sadržaji za određene predmete, tako da su u upotrebi digitalizovani sadržaji za preko 20 nastavnih predmeta. Sa ovim aktivnostima senastavlja i u narednom periodu.

Sve navedene aktivnosti treba da doprinesu da se adekvatno odgovori na problem sve većeg broja učenika sa deformitetima stopala, odnosno da se utiče na faktore koji mogu da otežaju rehabilitaciju već postojećih oboljenja kao što je deformitet stopala ili da se preventivno djeluje kako bi se nastanak ostalih deformiteta smanjio kod učeničke populacije.

Ministarstvo će nastaviti sa preduzimanjem aktivnosti kako bi se učenicima sa određenim fizičkim deformitetima olakšalo pohađanje nastave uz napomenu da sve ostale aktivnosti roditelji dogovaraju sa školom, odjeljenjskim starješinama i predmetnim nastavnicima.

 

               

Dostavljeno :                                                                                                       MINISTAR

1. Naslovu                                                                                                              

2. A/a                                                                                                                 Željka Stojičić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11