Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 6. oktobra 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

               Kada će radniku R i TE Gacko Radomiru Supiću biti ispunjen zahtjev za plaćanje i povezivanje radnog staža?

Supić je dostavio rješenje o statusu ratnog vojnog invalida i podnio zahtjev u skladu sa odredbama člana 32. Zakona o PIO–u. Supić se ranije obraćao Ministarstvu 26. 11. 2019., ali nije dobio odgovor.

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-14/20

Banja Luka, 16.10.2020. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Dvanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06. oktobra 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

              

„Kada će radniku RiTE Gacko, Radomiru Supiću biti ispunjen zahtjev za plaćanje i povezivanje radnog staža?

Supić je dostavio rješenje o statusu ratnog vojnog invalida i podnio zahtjev u skladu sa odredbama člana 32. Zakona o PIO-u. Simić se ranije obraćao Ministarstvu 26.11.2019. godine, ali nije dobio odgovor.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo  sljedeći

 

O D G O V O R

 

„Radomir Supić iz Trebinja, obratio se Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite dopisom od 18.11.2019. godine, kojim traži pismeno izjašnjenje da li je ZDP Rudnik i Termoelektrana Gacko, u kome radi od 03.04.2000. godine, bilo dužno da uplaćuje staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, obzirom da je na konkursu 2000. godine priložio rješenje da ima status RVI 6. kategorije, 60% invaliditeta, trajno.

 

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je aktom broj: 16-04/4-181-142/2019 od 26.11.2019. godine, odgovorilo na dopis imenovanog kako slijedi:

„Zahtjevom od 18.11.2019. godine obratili ste se ovom ministarstvu tražeći izjašnjenje u vezi sa obavezom poslodavca da uplaćuje staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, s obzirom da imate status RVI VI kategorije, o čemu ste obavijestili poslodavca prilikom prijema u radni odnos 03.04.2000. godine.

Članom 32. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpke“, br. 134/11, 82/13 i 103/15), propisano je da se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, između ostalog, računa vrijeme koje je osiguranik radio kao vojni invalid od I – VI grupe. Stavom 2. člana 32. Zakona, propisano je da se osiguraniku iz stava 1. tog člana staž osiguranja sa uvećanim trajanjem računa ako je, pored doprinosa za staž osiguranja sa efektivnim trajanjem, plaćen i doprinos srazmjerno stepenu uvećanja staža.

Uvidom u matičnu evidenciju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, utvrđeno je da u Vašoj prijavi na osiguranje nema podataka o vojnoj invalidnosti kao i datumu nastanka invalidnosti. Ovo ministarstvo se ne može izjasniti o Vašem navodu da ste prilikom zasnivanja radnog odnosa, poslodavcu priložili rješenje o invalidnosti. Ako je poslodavac imao saznanje o invalidnosti, bio je ovavezan da taj podatak unese u prijavu na osiguranje i da Vam od tada uplaćuje doprinos za uvećani staž u skladu sa zakonom. Smatramo da navedeno pitanje možete riješiti isključivo sa poslodavcem. Ukoliko sa poslodavcem ne usaglasite sporno pitanje, podsjećamo Vas da je članom 32. stav 4. Zakona propisano da se staž osiguranja sa uvećanim trajanjem u skladu sa stavom 2. člana 32. Zakona, može računati najranije od dana kada osiguranik dostavi poslodavcu dokument kojim dokazuje činjenicu o vojnoj invalidnosti.“

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                             Duško Milunović                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10