Narodna skupština izabrala Svetlanu Brković i Radomira Lukića za sudije Ustavnog suda Republike Srpske, a Danijela Egića, Selmu Čabrić i Denisa Šulića za ministre

Datum: 
14.03.2023 - 20:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Drugoj redovnoj sjednici izabrala Svetlanu Brković i Radomira Lukića za sudije Ustavnog suda Republike Srpske, na prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. 

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je  Danijela Egića za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, Selmu Čabrić za ministra porodice, omladine i sporta i Denisa Šulića za ministra trgovine i turizma Republike Srpske.

Novi ministri su potom položili svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić večeras je narodnim poslanicima izložio Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu, navodeći da je u zakonodavnom dijelu predviđeno razmatranje 64 akta.

„U prvom kvartalu godine predviđeno je razmatranje 12 akata, u drugom 14, u trećem 20 i u četvrtom kvartalu 18“, rekao je Stevandić u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je naveo da je u tematskom dijelu predviđeno razmatranje 34 cjeline.

„U prvom kvartalu predviđeno je pet, u drugom četrnaest, u trećem devet i u četvrtom šest. Predviđeno je i donošenje odluka s ciljem jačanja političke stabilnosti“, rekao je Stevandić.

On je naveo da je Narodna skupština Republike Srpske u prošloj godini bila najefikasnija zakonodavna institucija u BiH.

Poslanici su prvi dan zasjedanja okončali u 20 časova, a nastavak sjednice je u srijedu u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda Druge redovne sjednice:                                          

5. Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;

7. Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banja Luka i fondova za 2021. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

8. Prijedlog zakona o gradu Prnjavor – po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

12. Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;

13. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;

14. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; 

15. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

16. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;  v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

17. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za 2021. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

18. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;

19. Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;

20. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

21. Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;

22. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu;

23. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;

24. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;

26. Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

27. Izbor i imenovanje.