Закључак број: 01-1004/09

Верзија за штампањеPDF верзија
62/09
23.06.2009

Закључак број: 01-1004/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Извјештаја о стању у банкарском систему Републике Српске, за период 01.01.2008-31.12.2008. године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет првој сједници, одржаној 23. јуна 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске, за период 01.01.2008-31.12.2008. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1004/09

Датум: 23. јун 2009. године