Закључак број: 01-1005/09

Верзија за штампањеPDF верзија
62/09
23.06.2009

Закључак број: 01-1005/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Извјештаја о пословању и резултатима рада са Финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2008. годину, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет првој сједници, одржаној 23. јуна 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о пословању и резултатима рада са Финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2008. годину.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1005 /09

Датум: 23. јун 2009. године