Закључак број: 01-105/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
9/14
05.02.2014

Закључак број: 01-105/ 14

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Информације о реализацији Стратегије развоја културе Републике Српске 2010-2015, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 05. фебруара 2014. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о реализацији Стратегије развоја културе Републике Српске 2010-2015.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 105/14                                                          

Датум: 05. фебруар 2014. године

Број службеног гласника: 9/ 14