Закључак број: 01-1057/08

Верзија за штампањеPDF верзија
65/08
24.06.2008

Закључак број: 01-1057/08

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога закона о Привредној комори Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет првој сједници, одржаној 24. јуна 2008. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, једном годишње, подноси извјештај Народној скупштини Републике Српске о стању у привреди.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1057 /08

Датум: 24. јуни 2008. године