Закључак број: 01-106/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
9/14
05.02.2014

Закључак број: 01-106/ 14

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Информације о имплементацији Стратегије за развој породице у Републици Српској у периоду 2009. – 2014. године, за период 1. октобар 2012. до 1. октобар 2013.године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 05. фебруара 2014. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о имплементацији Стратегије за развој породице у Републици Српској у периоду 2009. – 2014. године, за период 1. октобар 2012. до 1. октобар 2013.године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-106/14                                                           

Датум: 05. фебруар 2014. године

Број службеног гласника: 9/ 14