Закључак број: 01-1168/10

Верзија за штампањеPDF верзија
92/10
07.09.2010

Закључак број: 01-1168/10

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Годишњег извјештаја о резултатима активности институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет осмој сједници, одржаној 07. септембра 2010. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај о резултатима активности институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1168 /10

Датум: 07. септембар 2010. године