Закључак број: 01-1282/12

Верзија за штампањеPDF верзија
84/12
05.09.2012

Закључак број: 01-1282/12

 

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а наконразматрања Приједлога закона о измјенама Закона о високом образовању, Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној сједници, одржаној 05. септембра 2012. године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске, односно Министарство просвјете и културе, да што хитније изврши измјене Правилника о саставу и начину рада Комисије за информисање и признавање докумената у области високог образовања, којим ће се омогућити да грађани Дистрикта Брчко, који имају држављанство Републике Српске и Босне и Херцеговине, могу, под једнаким условима, извршити признавање стране високошколске исправе.

2. Овај закључак ступана снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1282/12                                           

Датум:5. септембар 2012. године                           

 

 

 

Број службеног гласника: 84/ 12