Закључак број: 01-1359/09

Верзија за штампањеPDF верзија
90/09
23.09.2009

Закључак број: 01-1359/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о премјеру и катастру непокретности, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 23. септембра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске, задужује Владу Републике Српске, да анализира постојање превеликог броја закона којима је уређена област премјера и катастра непокретности и катастра земљишта, те да, по могућности, предложи доношење јединственог закона или мањег броја прописа у 2010. години.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1359/09

Датум: 23. септембар 2009. године