Закључак број: 01-1414/09

Верзија за штампањеPDF верзија
92/09
02.10.2009

Закључак број: 01-1414/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду и стању на тржишту хартија од вриједности за 2008. годину, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 2. октобра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду и стању на тржишту хартија од вриједности за 2008. годину.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1414/09

Датум: 02. октобар 2009. године