Закључак број: 01-1448/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
104/14
24.11.2014

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања иницијативе за избор делегата за Вијеће народа из Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Првој сједници, одржаној 24. новембра 2014. године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

1. Задужују се политичке странке заступљене у клубовима посланика  одговарајућих конститутивних народа и осталих или сваки члан једног од клубова посланика, укључујући и чланове изабране у складу с чланом 11.11. став  2. Изборног закона Босне и Херцеговине да,  до 4. децембра 2014. године, до 15,00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

2. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да предложене листе кандидата за делегате Вијећа народа Републике Српске, у што краћем року, прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херецеговине на поступак потврђивања и провјере.

3. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, након потврђивања и овјере листā кандидата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,  у што краћем року, припреми процедуру за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".''

Број: 01- 1448/14                                                                

Датум: 24. новембар2014. године

 

Број службеног гласника: 104/ 14