Закључак број: 01-794/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
14.06.2006

Закључак број: 01-794/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Извјештаја Одбора за образовање, науку, кулутуру и информисање са Тематске сједнице Одбора везано за високо образовање – анализа стања у високом образовању, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет петој сједници, одржаној 14. јуна 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске и Министарство просвјете и културе да предложе Народној скупштини Републике Српске нови Закон о високом образовању Републике Српске до краја јуна 2006. године. Нови ентитетски закон потребно је донијети прије нове школске године, чак и ако не буде усвојен Оквирни закон на нивоу Босне и Херцеговине.
  1. Након усвајања новог закона, Министарство у сарадњи са високошколским установама у Републици Српској треба извршити процес интегрисања универзитета са роком до 01. октобра 2007. године.
   1. Потребно је да Министарство просвјете и културе припреми приједлоге за интегрисање универзитета у јединствене правне субјекте у Републици Српској, приједлоге њихове рационалне и финансијски одрживе унутрашње структуре и мреже чланица или одсјека универзитета на простору Републике Српске која ће се финансирати из Буџета Републике Српске., у року од 3 мјесеца након доношења новог закона.
    Задужује се Влада Републике Српске да утврди Стратегију развоја високог образовања Републике Српске са циљевима, потребама, оквирном мрежом, изворима финансирања, те начинима праћења реализације Стратегије.
     1. У складу са донесеним законом регулисати нови систем финансирања високошколских установа. Под финансирањем је потребно разрадити не само средства за финансирање универзитета/факултета, већ и стабилне фондове за финансирање студената, како талентованих, тако и социјално угрожених. Нови систем подразумијева прописивање критерија за расподјелу средстава и рационалније кориштење средстава, редукцију вањских трошкова и регулисање остваривања и утрошка сопствених прихода на високошколским установама у Републици Српској.
      Потребно је да Влада Републике Српске изради Елаборат о оправданости за формирање Фонда за научно-истраживачки рад на универзитетима Републике Српске.
       1. Задужује се Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске, да изврши увид и инспекцијски надзор у кадровску структуру, дā приједлог за ефикаснију расподјелу унутар постојеће кадровске структуре, те изврши увид у просторне и материјалне услове рада и опремљеност свих (државних и приватних) високошколских установа и о томе поднесе извјештај Народној скупштини Републике Српске са приједлогом мјера, до краја септембра 2006. године.
        Сугерише се Министарству просвјете и културе да обавеже факултете на свакодневне консултације и друге облике рада са студентима.
        1. Обавезује се Влада Републике Српске и Министарство просвјете и културе да припреме за доношење Закон о студентском стандарду и студентском организовању у складу са реформом Универзитета, до јула 2006. године.
         1. Задужује се Министарство просвјете и културе да у новом Закону о високом образовању регулише учешће студената у одлучивању у органима управљања на универзитетима према начелима Болоњског модела.
          1. Неопходно је одмах побољшати материјални положај стално запослених на високошколским установама, поготово асистентског наставног кадра.
           1. Интегрисати научно-истраживачки рад на универзитетима. Јачати универзитет путем подстицања научно-истраживачког рада, развојне фондове и стипендије у области науке и високог образовања у складу са европским стандардима.
            1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

             Број: 01- 794/06

             Датум: 14. јуна 2006. године