Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
94/21
28.10.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 245. став 2. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-786 /21                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. октобар 2021. године                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                   Недељко Чубриловић