Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора

Верзија за штампањеPDF верзија
27/23
23.03.2023

На основу члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 23. став 1. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/06 и 28/13), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 16. марта 2023. године, донијела је

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-253/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. март 2023. године                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                       

                                                                                  Др Ненад Стевандић