Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
94/21
27.10.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 39. став 1. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 4/17) и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-780/21                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. октобар 2021. године                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                    Недељко Чубриловић