Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1. - 31.12.2015. године

Верзија за штампањеPDF верзија
36/16
14.04.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 99. став 5., 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Једанаестој сједници, одржаној 14. априла 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица

за период 1.1. - 31.12.2015. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника  и избјеглица за период 1.1. – 31.12.2015. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-465/16                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. април 2016. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                      Недељко Чубриловић