Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012. година – 31.12.2016. година

Верзија за штампањеPDF верзија
50/17
11.05.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17 ),  Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој сједници, одржаној 11. маја 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012. година – 31.12.2016. година

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012. година – 31.12.2016. година.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-513/17                                             По овлаштењу

Датум: 11. мај 2017. године                     Предсједника Народне скупштине

                                                                                Жељка Стојичић