Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
31/23
03.04.2023

На основу члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 28. став 2. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 23. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске

о раду за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-281/23                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. март 2023. године                                                                                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                               Др Ненад Стевандић