Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2015. године

Верзија за штампањеPDF верзија
92/16
20.10.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2015. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о дугу са стањем на дан 31.12.2015. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1214/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. октобар 2016. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                        Недељко Чубриловић