Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
50/17
17.05.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој сједници, одржаној 17. маја 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о реализацији Програма развоја спорта и  Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-542/17                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. мај  2017. године                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                   Недељко Чубриловић