Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 30.6.2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
111/21
14.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 46. ст. 3, 4. и 5. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чл. 177. став 2, 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1. децембра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу

Буџета Републике Српске за период 1. 130. 6. 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-973/21                                                                                                                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 1. децембар 2021. године                                                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                          Денис Шулић