Закључак у вези Закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
44/15
21.05.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој сједници одржаној 21. маја 2015.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези Закона о измјенама и допунама

Закона о судовима Републике Српске

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да стварањем материјалних и других претпоставки омогући да Окружни и Окружни привредни суд у Приједору отпочну са радом до 1. јула 2016. године.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-640/15                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. мај 2015. године                                                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                 Недељко Чубриловић