Закључак у вези Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
92/16
20.10.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 187. став 1. и 2.   Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 у вези Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2015. годину

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске, да због тешког материјалног положаја пензионера у Републици Српској, изнађе могућност за ванредно повећање пензија у Републици Српској од 3% до 5% од 1.1.2017. године и могућност обезбјеђења финансијских средстава у Буџету Републике Српске за 2017. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1216/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. октобар 2016. године                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Недељко Чубриловић