Закључци број: 01-1067/11

Верзија за штампањеPDF верзија
71/11
30.06.2011

Закључци број: 01-1067/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за концесије Републике Српске о раду, за период 01.01. 2010 - 31.12.2010. године, Народна скупштина Републике Српске на Осмој сједници, одржаној 30. јуна 2011. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Комисију за концесије Републике Српске и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да изврше ревизију у погледу испуњавања обавеза из свих уговора о концесији на пољопривредно земљиште закључених до краја 2010. године, и да до краја 2011. године о томе извјесте Народну скупштину Републике Српске.
  2. Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да, у што скоријем року, омогући увођење у посјед концесионара који нису уведени у посјед, те да у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске послове изврши увид у стање на терену и припреми извјештај о бесправном коришћењу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и достави га Правобранилаштву Републике Српске на даље поступање.
  3. Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде да изврши анализу додјеле подстицајних средстава са аспекта постојања додјеле подстицајних средстава лицима која су склопила уговор о концесији, а нису уведена у посјед и због тога не плаћају уговорену концесиону накнаду.
  4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1067/11

Датум: 30. јун 2011. године